Banner  marzec 2021

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – przepisy przejściowe [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Obowiązek uzyskania oraz posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów został określony w art. 41 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy o odpadach.

Uwaga !!

Zgodnie z art. 232 ust. 2 zezwolenie odzysk lub unieszkodliwianie odpadówwydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Decyzje takie jak:

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub

- decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

zawierające odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie art. 42 ust. 4 przy staraniu się o nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter