Baner eko soft 2023 bdo

Formularze do pobrania

ODPADY

Karta przekazania odpadów komunalnych - tryb przekazania odpadów (za 2020 r. lub tryb awaryjny)

Karta przekazania odpadów (za 2020 r. lub tryb awaryjny)

Karta przekazania odpadów komunalnych - tryb odbioru odpadów (za 2020 r. lub tryb awaryjny)

Karta ewidencji odpadów / Karta ewidencji odpadów komunalnych (za 2020 r. lub tryb awaryjny)

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych (za 2020 r. lub tryb awaryjny)

Formularz przyjęcia odpadów metali

Karta ewidencji odpadu - KEO (od 1 maja 2019 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (od 1 maja 2019 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.)

Karta ewidencji odpadu (KEO) – wzór (od 2015 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od 2017 r.)

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (2012-2018)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od II półrocza 2018 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 2016 r. do I półrocza 2018 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego PSZOK (od 2018 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzacego PSZOK (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie roczne podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych (od 2018 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od III kwartału 2018 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do 2016 r.)

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych

EMISJE

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2018)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2019)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2014)

REJESTR BDO

Wniosek o wykreślenie z rejestru BDO

Wniosek o wpis do rejestru BDO

Pełnomocnictwo w BDO

OPAKOWANIA

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór

DPO dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

DPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

EDPO i EDPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

EDPO i EDPR dla odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (za 2018) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk produktów (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling produktów (od 2015 r.) - wzór

WODA I ŚCIEKI

Oświadczenie dot. opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Pobór wód podziemnych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (do 2024 r.)

Pobór wód powierzchniowych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (do 2024 r.)

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (do 2024 r.)

Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Pobór wód na potrzeby chowu i hodowli ryb - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Formularz przekazywania wyników pomiarów pobranych wód (od 2020 r.)

Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (od 2020 r.)

Formularz przekazywania wyników pomiarów pobranych wód (do 2019 r. włącznie)

Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 2019 r. włącznie)

Pobór wód podziemnych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (od 2024 r.)

Pobór wód powierzchniowych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (od 2024 r.)

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne (od 2024 r.)

ZSEiE – zbierający

Sprawozdanie o zebranym ZSEiE za 2018 r.

Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie zebranego zużytego sprzętu (ZSEiE) - wzór do 2017 r. włącznie

ZSEiE – zakład przetwarzania

Karta ewidencji odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2020 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (do 2016 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie (za 2018 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie (do 2017 r. włącznie)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (do 31 grudnia 2016 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu (za 2018 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu (do 2017 r. włącznie)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie recyklingu - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (do 31 grudnia 2016 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzętu (za 2018 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu (do 2017 r. włącznie)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych recyklingu procesów odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – inne

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – wprowadzający

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt – wzór (do 1 stycznia 2016 r. włącznie do 30 kwietnia 2019 r. )

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek, organizacji odzysku ZSEiE i autoryzowanego przedstawiciela (za 2018 r.)

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetworzeniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwieniu (do 2017 r. włącznie)

Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzajęco sprzęt (do 2017 r. włącznie)

POJAZDY

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 2020 r.)

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 1 maja 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.)

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 2015 r.)

Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji (do 2018 r. włącznie)

OSADY ŚCIEKOWE

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 2020 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 2015 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Zbiorcze zestawienie o komunalnych osadach ściekowych

BATERIE i AKUMULATORY

Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (do 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (do 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (do 2018 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (do 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów (do 2018 r. włącznie)

ETYKIETY

Wzór etykiety umieszczanej na opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz workach, w których umieszczone są odpady niebezpieczne

INNE

SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE DANE O PRZEKROCZENIU WARTOŚCI PROGOWYCH DLA UWOLNIEŃ I TRANSFERÓW ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ TRANSFERÓW ODPADÓW

Newsletter