Top ekosoft ewidencja odpadow

Formularze do pobrania

ODPADY

Karta ewidencji odpadu - KEO (od 1 maja 2019 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (od 1 maja 2019 r.)

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Formularz przyjęcia odpadów metali

Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (do 2014 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od II półrocza 2018 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 2016 r. do I półrocza 2018 r.)

Kwartalne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 2015 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego PSZOK (od 2018 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzacego PSZOK (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie roczne podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych (od 2018 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od III kwartału 2018 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do 2016 r.)

Karta ewidencji odpadu (KEO) – wzór (od 2015 r.)

Karta ewidencji odpadu (do 2014 r.)

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od 2017 r.)

EMISJE

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2018)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2009)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2014)

REJESTR BDO

Wniosek o wykreślenie z rejestru BDO

Wniosek o wpis do rejestru BDO

OPAKOWANIA

DPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

DPO dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

EDPO i EDPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Europejskie dokumenty potwierdzajace odzysk i recykling (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (za 2018) - wzór

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań - OPAK 2 (do 2014 r. włącznie)

Dokument potwierdzający odzysk (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk produktów (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling produktów (od 2015 r.) - wzór

Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań - OPAK 1 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granice opakowań - OPAK 3 (do 2014 r. włącznie)

WODA I ŚCIEKI

Oświadczenie dot. opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Pobór wód podziemnych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Pobór wód powierzchniowych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Pobór wód na potrzeby chowu i hodowli ryb - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb - oświadczenie dot. opłat za usługi wodne

ZSEiE – zbierający

Sprawozdanie o zebranym ZSEiE za 2018 r.

Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie zebranego zużytego sprzętu (ZSEiE) - wzór do 2017 r. włącznie

ZSEiE – zakład przetwarzania

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 1 maja 2019 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2015 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do 2014 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie (za 2018 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie (do 2017 r. włącznie)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 2017 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (do 2016 r.)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (od 2017 r.)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (do 2016 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu (za 2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie recyklingu - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu (do 2017 r. włącznie)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (od 2017 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu (za 2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych recyklingu procesów odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (do 2016 r.)

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu (do 2017 r. włącznie)

ZSEiE – inne

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – wprowadzający

Sprawozdanie wprowadzającedo sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek, organizacji odzysku ZSEiE i autoryzowanego przedstawiciela (za 2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt – wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetworzeniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwieniu (do 2017 r. włącznie)

Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzajęco sprzęt (do 2017 r. włącznie)

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do 2017 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (do 2017 r. włącznie)

POJAZDY

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 1 maja 2019 r.)

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 2015 r.)

Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (do 2014 r.)

OSADY ŚCIEKOWE

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 1 maja 2019 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 2015 r. do 30 kwietnia 2019 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (do 2014 r.)

Zbiorcze zestawienie o komunalnych osadach ściekowych

BATERIE i AKUMULATORY

Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu – wzór

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - wzór

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - wzór

Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów – wzór

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów – wzór

Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorow - wzór

Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.