Baner eko soft 2023 bdo

Zabezpieczenie roszczeń

Data aktualizacji: 25.11.2021

Zabezpieczenie roszczeń jest ustanawiane w przypadku decyzji  o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych  uwzględniających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów (zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach).

Zabezpieczenie roszczeń jest ustanawiane w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ich składowanie i/lub magazynowanie, o której mowa w art. 26 ust. 2 oraz obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5, w związku z cofnięciem decyzji - tj. usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,  łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, polisy ubezpieczeniowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Stawki zabezpieczenia roszczeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).

Posiadacz odpadów we wniosku określa proponowaną formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, polisy ubezpieczeniowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Najczęściej praktykowaną formą jest depozyt, z uwagi na problemy posiadaczy odpadów z uzyskaniem innych form zabezpieczenia roszczeń.  

W praktyce spotykane są różne podejścia organów wydających decyzje w zakresie obejmowania zabezpieczeniem roszczeń odpadów powstających w procesie  przetwarzania odpadów.  Niektóre organy wymagają  objęciem zabezpieczeniem roszczeń również tych odpadów.

Problemy może powodować sposób wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń oraz jej wielkość. Niestety kwota zabezpieczenia roszczeń niejednokrotnie dla niektórych posiadaczy odpadów przewyższa ich możliwości finansowe. Dla przykładu, wysokość zabezpieczenia roszczeń dla magazynu odpadów niebezpiecznych o kubaturze 50m x 50m x 3m (przy standardowym założeniu gęstości- 1Mg/m3) wynosi ponad 11 mln zł.

Kłopotliwe może okazać się obliczenie największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów –  należy tu uwzględnić m.in. wymiary instalacji,  obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; odliczyć drogi pożarowe; uwzględnić największe masy odpadów wskazane w operacie przeciwpożarowym, które dla uzgodnionej gęstości obciążenia ogniowego nie mogą zostać przekroczone.

Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W terminie 2 tygodni od doręczenia ostatecznego postanowienia posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, lub złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska – do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ciągłość ustanowionego zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń. Forma oraz kwota zabezpieczenia roszczeń powinny być zgodne z uzyskanym przez posiadacza postanowieniem w zakresie zabezpieczenia roszczeń. Naruszenie warunków tego postanowienia jest przesłanką do cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

 

Obowiązek zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy:

·         odpadów obojętnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118;

·         odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118;

·         popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

 

Inne przydatne porady: 

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów? 

Zaświadczenia i oświadczenie o niekaralności

Operat przeciwpożarowy

Ekspertyza przeciwpożarowa

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter