Baner eko soft 2023 bdo

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 779), działalność polegająca na wytwarzaniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytworzenia odpadów, tylko i wyłącznie w instalacjach. Zgodnie z art. 180a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) wytwarzane odpady muszą przekraczać poniższe limity:

- powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub

- powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Więcej na ten temat w poradzie Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - kiedy wymagane?

Kto wydaje pozwolenie?

Na wniosek prowadzącego instalację, uprawnionym organem do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:

 • Zwykle starosta lub prezydent miasta w przypadku miast na prawach powiatu;
 • Marszałek Województwa: dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska: w przypadku wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych;

Jak powinna być zwartość wniosku?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji; więcej na ten temat w poradzie Tytuł prawny do instalacji
 •  informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;

Dodatkowo wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazania sposobów zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowania odpadów;

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • tytuł prawny do terenu, na którym dobywa się magazynowanie odpadów;
 • operat przeciwpożarowy (Nie jest wymagany w przypadku wytwarzania wyłącznie odpadów niepalnych. Dodatkowo nie jest wymagany dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa a art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska); - więcej na ten temat w poradzie Operat przeciwpożarowy
 • postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • zaświadczenie o niekaralności o niekaralności prowadzącego instalację:
  • za przestępstwa przeciwko środowisku;
  • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kary (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553) – więcej na ten temat w poradzie Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagane, nie jest konieczne gdy wniosek składa właściciel lub członek zarządu);

Jakie są opłaty i terminy?

Wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest zależna od wielkości prowadzonej działalności:

 • dla dużych firm wynosi 2011 zł
 • dla mikoroprzedsiębiorócw oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie 506 zł

Opłatę skarbową powinno się uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Właściwy numer konta znajduje się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed zamierzonym terminem podjęcia działalności. Rozpatrywanie decyzji może trwać zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego od 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Jednak w praktyce rzadko te terminy są dotrzymywane, chociażby z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli strażaka.

Co zawiera pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zgodnie z art. 188 ustawy prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa:

 • rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
 • wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;
 • maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;
 • jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
  • wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
  • dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
 • termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b

Dodatkowo pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w przypadku pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
 • warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ponadto pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska:

 • sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji;
 • wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń;
 • wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań;
 • rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5;
 • zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1;
 • sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;
 • sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Nie zgadzasz się z wydaną decyzją?

Odwołać można się do:

 • SKO (w przypadku wydania decyzji przez starostę)
 • MKiŚ (w przypadku wydania decyzji przez marszałka województwa)
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku wydania decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska)

Termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.

Co w przypadku wytwarzania odpadów bez pozwolenia?

Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

Tytuł prawny do instalacji

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Operat przeciwpożarowy

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter