Baner eko soft 2023 bdo

Zaświadczenia i oświadczenie o niekaralności

Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach):

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

  • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Prawomocny wyrok lub prawomocnie orzeczona kara pieniężna za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz w przypadku - są przesłanką do wydania decyzji odmownej w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Podobnie w przypadku trzykrotnego skazania prawomocnym wyrokiem sadu za wykroczenia o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – również zostanie wydana decyzja odmowna.

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt. 7 Prawo Ochrony Środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Organ odmawia wydania pozwolenia, m.in. w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub prawomocnego orzeczenia kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

Zaświadczenia o niekaralności uzyskuje się z Krajowego Rejestru Karnego po złożeniu wniosku drogą elektroniczną (poprzez stronę internetową: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny) lub  w jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych.

W oświadczenia o niekaralności należy umieścić klauzulę o treści: „„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Inne przydatne porady: 

Ekspertyza przeciwpożarowa

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów? 

Transport odpadów od 2018 r. 

Postępowanie z olejami odpadowymi

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter