Top komunalne bdo

Kalendarz specjalisty

wszystkie

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2019

Instalacja komunalna (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacji komunalnej (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze roku poprzedniego,
- gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały poprzedni rok.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak narzuconego formularza.

30styczeń2019

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – do 30 stycznia za IV kwartał roku poprzedniego
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich


Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – do 30 stycznia za IV kwartał roku poprzedniego
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)  lub https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

31styczeń2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. 2016, poz. 250)

Formularz sprawozdania dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział "Odpady")

 

31styczeń2018

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektryczne i elektroniczne, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 15 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

31styczeń2018

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA WYJATEK ! sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9na – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wzory sprawozdań obowiazujące do I półrocza 2019 r. dostępne są pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: "Odpady")

 

 

31styczeń2019

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - do 31 stycznia
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd marszałkowski

Formularz: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

31styczeń2019

Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

UWAGA WYJATEK ! sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Wzory sprawozdań obowiazujące do I półrocza 2019 r. dostępne są pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: "Odpady")

 

31styczeń2018

Prowadzący zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: Art. 263 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

31styczeń2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA WYJATEK ! sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9n,ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wzory sprawozdań obowiazujące do I półrocza 2019 r. dostępne są pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: "Odpady")

 

31styczeń2018

Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2016 poz. 1131).

28luty2018

Wprowadzających baterie lub akumulatory (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

Podstawa prawna: Art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.)

 

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach (tj.: Dz.U. 2016, poz. 1987).

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Podmiot przywożący, wywożący, stosujący itd. substancje kontrolowane

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do bazy BDS. 

Sprawozdania do Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) składa ten, kto:

  • przywozi SZWO lub FGC

  • wywozi SZWO lub FGC

  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC

  • wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach

  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Baza BDS dostępna jest pod adresem: https://dbbds.ichp.pl/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

28luty2018

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny.

Podstawa prawna: Art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987)

 

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować się przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach (tj.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987).

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Przedsiębiorcy korzystają ze środowiska w sposób gospodarczy

KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Złożenie przez każdego przedsiębiorce korzystającego ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy.

Krajowa baza dostępna jest pod adresem: https://krajowabaza.kobize.pl/

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

28luty2018

Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (od 2019 r.)

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO.

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań wpisanych do rejestru BDO.

 

Podstawa prawna: Art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Opłata uiszczana jest bez wzwania na wskazany rachunek urzedu marszałkowieskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu.

Wysokość opłaty:

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)),

  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

28luty2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy. Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa

Zaświadczenie należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Wzór zaświadczenia dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział "ZSEiE – zakład przetwarzania)

15marzec2018

Wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Złożenie przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy (do 2018 r. włącznie)

Podstawa prawna: Art. 76, ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz art. 1, pkt. 3  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Wzór sprawozdania dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: "Odpady")

15marzec2018

Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedstawienie przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenia o wpłacie tej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 53, ust. 7 pkt. 3 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

15marzec2018

Wprowadzających baterie i akumulatory

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej 

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku baterii i akumulatorów, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne (do 1 marca) lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (do 15 marca), opłatę która wynosi 0,03 zł/kg masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów  w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 37, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

15marzec2018

Wprowadzający sprzęt (do 2017 r. włącznie)

Wpłacenie przez wprowadzającego sprzet na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

Wpłacenie przez wprowadzającego sprzet na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 75  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

15marzec2018

Wprowadzających pojazdy

Złożenie przez wprowadzającego pojazdy rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (do 2018 r. włącznie).

Podstawa prawna: Art. 15. Ust. 1 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

15marzec2018

Wprowadzających produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

 

 

 

15marzec2018

Prowadzących stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa  rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (do 2018 r. włącznie).

Podstawa prawna: Art. 30. Ust. 2 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Wzór sprawozdania dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: "Pojazdy")

15marzec2018

Prowadzących zakład przetwarzania ZSEiE (do 2017 włącznie)

Przedłożenie przez zakład przetwarzania ZSEiE Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Formularz sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

Podstawa prawna: Art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1155), art. 75, ust. 2, pkt 1 i 7, art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.), art. 51, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.) oraz art. 1, ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683)

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Prowadzących strzępiarkę

Przekazanie przez prowadzącego strzępiarkę informacji marszałkowi województwa dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia (do 2018 r. włącznie).

Podstawa prawna: Art. 38. Ust. 3 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z zm.)

Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.