Baner eko soft 2023 bdo

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 779), posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, poza wyjątkami.

Obowiązek wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania odpadów nie dotyczy wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755). W rozporządzeniu tym zostały określone m.in. wymagania dla wizyjnego sytemu kontroli ww. miejsc, wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli,  a także w zakresie przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Jak długo przechowywać utrwalony obraz z wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania odpadów?

Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.  Zapis obrazu należy przechowywać i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

Komu należy udostępnić  utrwalony obraz z wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania odpadów?

Utrwalony obraz lub jego kopię należy udostępnić na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 25 ust. 6c ustawy o odpadach).

Kiedy i komu należy udostępnić obraz z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny?

Posiadacz odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny - przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:

1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,

2) papier oraz tektura,

3) tekstylia,

4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,

 5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,

6) drewno i odpady drewnopochodne,

7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,

8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6.

Zapewnienie  dostępności obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, następuje przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności. Informacje można przesłać listem poleconym, do pisma przewodniego zawierającego dane w zakresie miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz prowadzącego magazynowanie lub składowanie odpadów należy dołączyć zaklejoną kopertę, której będzie pismo zawierające login oraz link dostępowy. Zaleca się wysłanie odrębnym listem poleconym pismo przewodnie wraz zaklejoną kopertą zawierającą hasło do zalogowania oraz  instrukcję logowania do systemu dostępowego. Niektóre inspektoraty zalecają dopisek na wewnętrznej kopercie: Uwaga, koperta zawiera informacje umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu miejsc magazynowania lub składowania odpadów, dane podmiotu i adres miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Kopertę z danymi można również dostarczyć osobiście do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Każdy przypadek dokonania zmian w sposobie logowania do wizyjnego systemu monitoringu (adres IP, adres strony www, login, hasło, itp.) należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiskaBrak możliwości zalogowania do systemu przez inspektorów, traktowany jest jako naruszenie warunków prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, za które grozi administracyjna kara pieniężna wynosi od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 

Logowanie do systemu

Wojewódzkiemu inspektor ochrony środowiska może zweryfikować przekazane informacje w zakresie możliwości zalogowania się do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów poprzez próbne logowanie się do systemu  w terminie ustalonym z podmiotem, którego ta weryfikacja dotyczy (art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach). 

 

Wojewódzkiemu inspektor ochrony środowiska może się logować do ww. systemu bez umawiania terminu logowania w przypadkach:

- prowadzonej kontroli,

- powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Wyjątki 

Na podstawie art. 25 ust. 6j ustawy o odpadach - przepisów w zakresie wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania odpadów nie  stosuje się do odpadów wymienionych w załączniku nr 2a ustawy
o odpadach (niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych)  oraz odpadów uznanych za niepalne zgodnie z art. 3 ust. 3c, niebędących odpadami niebezpiecznymi.

 

Inne przydatne porady

Zabezpieczenie roszczeń

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zaświadczenia i oświadczenie o niekaralności

Operat przeciwpożarowy

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter