Baner eko soft 2023 bdo

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Data aktualizacji: 24.09.2021

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz. 779), działalność polegająca na zbieraniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, poza wyjątkami określonymi w art. 45 tej ustawy. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Kto wydaje?

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zwykle jest starosta, bądź w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta. W przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, organem właściwym jest marszałek województwa. Natomiast dla terenów zamkniętych właściwy będzie  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Marszałek województwa wyda zezwolenie na zbieranie w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub jest instalacją komunalną lub odpady inne niż niebezpieczne poddawane są odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg. 

 

Zawartość wniosku

Zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zakres wniosku określono w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z nim wniosek powinien zawierać:

 • numer NIP posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji
 • i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (zagadnienie zostało opisane w odrębnej poradzie);
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, oraz dokument świadczący o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym odbywać się będzie zbieranie odpadów);
 • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności (zagadnienie zostało opisane w odrębnej poradzie);
 • operat przeciwpożarowy (w przypadku zbierania odpadów palnych), zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej wraz z postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej- zagadnienie zostało opisane
 • w odrębnej poradzie;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

W  przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub  odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.  Ustanowienie użytkowania nieruchomości wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, umowa dzierżawy również wymaga potwierdzenia notarialnego. W dokumentach tych  wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu przeprowadza kontrolę instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów -  w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie.

W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie wymagań ochrony środowiska, organ  odmawia wydania decyzji w zakresie zbierania odpadów. Dopuszcza się jednak możliwość wydania decyzji na zbieranie odpadów, pomimo negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w przypadku kiedy organ uzna, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska (art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach).

 

Kontrola komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

W przypadku zamiaru zbierania odpadów palnych - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przeprowadza kontrolę instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu uzgadniającym operat przeciwpożarowy. Po przeprowadzeniu kontroli, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w ww. zakresie. Na postanowienie nie służy zażalenie.

W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 41 ust. 4a ustawy o odpadach).

Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku:

 

Zbieranie odpadów  a decyzja środowiskowa

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.

Decyzję środowiskową jest wymagana  w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Decyzję środowiskową należy również uzyskać w przypadku przedsięwzięć działających, jeśli planowane są istotne zmiany tych przedsięwzięć, a także w przypadku planowanej przebudowy, rozbudowy.

Decyzję środowiskową w zakresie zbierania odpadów wydaje się  w odniesieniu do punktów zbierania i przeładunku złomu oraz innych rodzajów odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to tzw. przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko wymagające przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 72  ust. 2a. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2021 r. poz. 247) - wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

 

Wyjątki

Zgodnie z art.  45 ust. 1 ustawy o odpadach, zezwolenie na zbieranie nie jest wymagane w przypadku:

 • odbioru baterii w placówkach handlowych,
 • zbierania leków i opakowań po lekach przez apteki,
 • zbierania zużytego sprzętu przez sklepy sprzedające nowy sprzęt,
 • zbierania odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – dotyczy okazjonalnych zbiórek makulatury, butelek z tworzyw sztucznych itp.
 • punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

 

Opłaty i terminy

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wynosi 616 zł, przy wnioskowaniu o zmianę zezwolenia opłata wynosi 50% stawki podstawowej - 308 zł. 

Czas załatwienia sprawy wynosi 30 dni, ale w przypadkach szczególnie skomplikowanych może być wydłużony do 60 dni. Jest to wariant dość optymistyczny. Najczęściej zdarza się tak, że procedura wydania zezwolenia na zbieranie odpadów trwa kilka miesięcy, a nawet przekracza pół roku. Powoduje to znaczne utrudnienia dla inwestora, oraz oczywiście wzrost kosztów. W trakcie prowadzonego postępowania organ wydający decyzję występuje o przeprowadzenie kontroli do Komendanta Straży Pożarnej (w przypadku zbierania odpadów palnych) oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Czas oczekiwania na kontrolę oraz czas prowadzenia kontroli przez te organy znacznie wpływa na długość prowadzonego postępowania. Inną przyczyną przedłużania się terminu wydania zezwolenia są uzupełnienia o jakie występuje organ wydający zezwolenie. Zwykle dotyczą one doprecyzowania listy kodów przewidzianych do zbierania, uściślenia sposobów zbierania i magazynowania odpadów, sposobu wyliczenia stawki zabezpieczenia roszczeń.

 

Treść zezwolenia

Zezwolenie w swojej treści zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • informację o rodzajach odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Pozwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Kiedy zezwolenie wygasa?

Wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 48 ustawy o odpadach, następuje:

 • po czasie na który zostało wydane,
 • gdy zaprzestano działalności,
 • na wniosek podmiotu,
 • gdy nie rozpoczęto działalności przez okres 1 roku, lub gdy zaprzestano działalności na okres 2 lat.

 

Kiedy następuje cofnięcie zezwolenia ?

W przypadku, gdy podmiot który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów i działa niezgodnie z zezwoleniem, organ wydający decyzję wzywa do zaprzestania takiego działania. Jeśli podmiot w dalszym ciągu działa niezgodnie z nałożonymi regulacjami, organ wydający zezwolenie wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia bez odszkodowania. Zezwolenia na zbieranie może zostać cofnięte również w przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu roszczeń. Postępowanie w sprawie wydania decyzji wydaje się z urzędu, a samej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeśli wnioskodawcy cofnięto  zezwolenie na zbieranie –  nowe zezwolenie może otrzymać dopiero po upływie 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna (art. 47 ust. 7 ustawy o odpadach).

 

Inne przydatne porady:

Operat przeciwpożarowy

Zabezpieczenie roszczeń

Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Ekspertyza przeciwpożarowa

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter