Banner marzec 2021

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów? [arch]

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), działalność polegająca na zbieraniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

Kto wydaje?

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zwykle jest starosta, bądź w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta. Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wydaje marszałek województwa, natomiast dla terenów zamkniętych - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Zawartość wniosku

Zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zakres wniosku określono w art. 42 ustawy o odpadach. Zgodnie z nim wniosek powinien zawierać:

 • numer NIP i REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 

 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów, (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania i przeładunku złomu, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, oraz dokument świadczący o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym odbywać się będzie zbieranie odpadów).

Zapis dotyczący informacji wymaganych pa podstawie odrębnych przepisów może okazać się problematyczny przy uzyskiwaniu zezwolenia na zbieranie odpadów. Organ wydający może wezwać do przedłożenia jakichkolwiek dokumentów czy informacji, które uzna za istotne.

 

Zbieranie odpadów, a decyzja środowiskowa

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.

W praktyce decyzję środowiskową w zakresie zbierania odpadów wydaje się jedynie w odniesieniu do punktów zbierania i przeładunku złomu. Jest to tzw. przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko wymagające przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Wyjątki

Zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymaga:

 • odbiór baterii w placówkach handlowych,

 • zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki,

 • zbieranie zużytego sprzętu przez sklepy sprzedające nowy sprzęt,

 • zbieranie odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – dotyczy okazjonalnych zbiórek makulatury, butelek z tworzyw sztucznych itp.

 

Opłaty i terminy

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wynosi 616 zł, przy wnioskowaniu o przedłużenie zezwolenia, opłata wynosi 50% stawki podstawowej - 308 zł. 

Czas załatwienia sprawy wynosi 30 dni, ale w przypadkach szczególnie skomplikowanych może być wydłużony do 60 dni. Jest to wariant dość optymistyczny. Najczęściej zdarza się tak, że procedura wydania zezwolenia na zbieranie odpadów trwa kilka miesięcy, a nawet przekracza pół roku. Powoduje to znaczne utrudnienia dla inwestora, oraz oczywiście wzrost kosztów. Najczęściej występującą przyczyną przedłużania się terminu wydania zezwolenia są uzupełnienia o jakie występuje organ wydający zezwolenie. Zwykle dotyczą one doprecyzowania listy kodów przewidzianych do zbierania, uściślenia sposobów zbierania i magazynowania odpadów.

 

Zezwolenie w swojej treści zawiera:

 • informację o rodzajach odpadów przewidywanych do zbierania;

 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

 • opis metody lub metod zbierania odpadów;

 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;

 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

 • czas obowiązywania zezwolenia.

Pozwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Kiedy można stracić zezwolenie ?

Utrata zezwolenia na zbieranie odpadów następuje:

 • po czasie na który zostało wydane,

 • gdy zaprzestano działalności,

 • na wniosek podmiotu,

 • gdy nie rozpoczęto działalności przez okres 2 lat, lub gdy zaprzestano działalności na okres 2 lat.

W przypadku, gdy podmiot który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów i działa niezgodnie z zezwoleniem, organ wydający decyzję wzywa do zaprzestania takiego działania. Jeśli podmiot w dalszym ciągu działa niezgodnie z nałożonymi regulacjami, organ wydający zezwolenie wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia bez odszkodowania. Postępowanie w sprawie wydania decyzji wydaje się z urzędu, a samej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter