Baner eko soft 2023 bdo

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  Nie jest wymagany w przypadku zbierania, przetwarzania lub wytwarzania wyłącznie odpadów niepalnych. Nie jest również wymagany dla  zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Operat przeciwpożarowy jest wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska;
  • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zawarte w operacie przeciwpożarowym są uzgadniane z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 42 ust. 4d ustawy o odpadach:  

  • wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
  • wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
  • nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie maja spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

Jakie odpady można uznać za niepalne?

Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa załącznik nr 2a do ustawy o odpadach. Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż wymienione w ww. załączniku do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów.

Uznania odpadów za niepalne dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu faktycznego (art. 3b ustawy o odpadach).

Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610), wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób,  posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, a w przypadku braku takiej możliwości – instytutów badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności.

 

Inne przydatne porady: 

Ekspertyza przeciwpożarowa

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów? 

Transport odpadów od 2018 r. 

Postępowanie z olejami odpadowymi

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter