Baner eko soft 2023 bdo

Ekspertyza przeciwpożarowa

Co w przypadku niespełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych?

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie maja spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

Jednakże w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu  istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych zgodnie z §2 ww. rozporządzenia w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593). Rozwiązania zamienne wskazywane są w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo‑Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Taką ekspertyzę można sporządzić również w przypadku nie spełnienia wymagań innych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej np. rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.  z 2019 r. poz. 1065). Najczęściej jest sporządzana w przypadku braku możliwości technicznych na spełnienie wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych lub gdy jest to nieuzasadnione ekonomicznie.

W ekspertyzie wskazuje się w jakim zakresie nie zostały spełnione wymagania określone przepisami  oraz wskazuje rozwiązania zamienne mające zapewnić ochronę przeciwpożarową w wymaganym stopniu. Przykładem niespełnienia wymagań określonych w przepisach może być: zbyt duża odległość od hydrantu zewnętrznego, przekroczenie projektowej gęstości ogniowej budynku, niewystarczająca wydajność hydrantu. Rozwiązaniami zamiennymi może być: wyznaczenie drogi pożarowej (niewymaganej w tym konkretnym przypadku), zorganizowanie zakładowych brygad przeciwpożarowych, rozdzielenie strefy pożarowej ścianą zabezpieczenia ogniowego, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę do gaszenia.

Ekspertyzę przeciwpożarową składa się do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w celu uzyskania zgody na zaproponowane rozwiązania zapewniające ochronę przeciwpożarową w wymaganym stopniu. Uzyskanie takiej zgody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 6a ust. 2 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może w drodze postanowienia: wyrazić zgodę na proponowane rozwiązania zamienne, wyrazić zgodę pod pewnymi warunkami lub nie wyrazić zgody. 

 

Inne przydatne porady:

Operat przeciwpożarowy

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

Zabezpieczenie roszczeń

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter