Baner eko soft 2023 bdo

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska?

Data aktualizacji: 13.12.2021 r.

Jednym ze środków finansowo-prawnych ochrony środowiska są opłaty za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ich naliczania wynika z zapisów art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1973). Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone w zakresie:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, emitowanych na przykład w trakcie:

- spalania paliw w silnikach spalinowych (np.: użytkowanie samochodów, maszyn budowlanych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych itp.),

- spalania paliw w kotłowniach i agregatach prądotwórczych,

- przeładunku paliw (np.: stacje paliw, własny zbiornik paliwa na terenie zakładu),

- prowadzenie procesów technologicznych (np.: spawanie, lakierowanie, malowanie, obróbka drewna lub metali, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, chów lub hodowla zwierząt itp.),

- eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych w przypadku ubytku czynnika chłodzącego (np. w biurach, halach technologicznych).

  • wydanych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w przypadku:

- braku spełnienia tego obowiązku,

- przekroczenia posiadanych uprawnień (kiedy emisja nie została rozliczona uprawnieniami do emisji),

- przyznanych uprawień w danym roku (nie dotyczy uprawień kupionych w ramach aukcji).

  • składowania odpadów, w przypadku:

- składowania odpadów na składowisku,

- magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,

- magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania.

Uwaga!

Do 2017 r. włącznie opłaty za korzystanie ze środowiska naliczano także w zakresie poboru wód podziemnych lub powierzchniowych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

 

Kto podlega opłatom?

Opłatom za korzystanie ze środowiska w wyżej wymienionych zakresach podlega:

  • każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
  • jednostka organizacyjna np. urząd, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje i inne podobne jednostki,
  • osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność w zakresie uprawy roli, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, która nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz mimo to korzysta ze środowiska, a jej działalność wymaga pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

 

Zasady składania sprawozdawczości w zakresie opłat środowiskowych          

Nazwa sprawozdania: Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat.

Wzór sprawozdania: określony w rozporządzeniu. Aktualny wzór formularza można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Strefa wiedzyFormularze do pobrania.

Sposób raportowania: w formie papierowej lub elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą (koniecznie opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Do kogo przesłać wykaz: do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku informacji na temat opłat za korzystanie z pojazdów, wykaz składamy do urzędu właściwego dla główniej siedziby firmy, nawet jeśli samochody są użytkowane w innych oddziałach.

Termin złożenia: do 31 marca.

 

Kiedy pojawia się obowiązek przesłania wykazu opłat środowiskowych, a kiedy uiszczenia opłaty?

Warto pamiętać, że podmiot korzystający ze środowiska nie zawsze jest zobowiązany do złożenia wykazu. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno (wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wydanych uprawnień oraz składowania odpadów). W takim przypadku przedsiębiorcy nadal mają obowiązek wyliczenia opłat środowiskowych i przechowywania obliczeń we własnej dokumentacji, ale nie muszą wysyłać sprawozdania do właściwego urzędu.

Zatem wykaz opłat środowiskowych składa się zawsze, jeśli wyliczona opłata dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska wynosi powyżej 100 zł.

Natomiast konieczność wniesienia samej opłaty środowiskowej powstaje, gdy wyliczona wysokość opłaty dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska z osobna przekracza 800 zł.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Naliczanie opłat za przeładunek oleju napędowego

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter