Baner eko soft 2023 bdo

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

Data aktualizacji: 13.12.2021 r.

Praktycznie każde przedsiębiorstwo wprowadza gazy lub pyły do powietrza np. w trakcie eksploatacji aut służbowych czy kotłów grzewczych. Jednak nie zawsze jest to jednoznaczne z koniecznością uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powierza. W celu weryfikacji czy w przedsiębiorstwie dochodzi do emisji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia, warto odpowiedzieć na klika pytań zamieszczonych poniżej.

 

I. Czy posiadamy instalację?

Jako instalację, zgodnie z art. 3 pkt.6 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973) rozumie się:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położone są na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję. 

Instalacją jest praktycznie każde urządzenie pracujące w stałym miejscu, które emituje substancje do środowiska (np. kocioł grzewczy, stanowisko spawalnicze, budynek inwentarski czy malarnia). Nawet mobilne urządzenia np. agregat prądotwórczy jest uznawane jako instalacja, ponieważ w momencie pracy jest unieruchomiony.  

 

II. W jaki sposób zanieczyszczenia z instalacji wydostają się na zewnątrz pomieszczeń?

Należy ustalić, czy mamy do czynienia z emisją zorganizowaną czy niezorganizowaną.

Emisja niezorganizowana nie wymaga uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. W przypadku emisji niezorganizowanej zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji naturalnej czyli niewymuszonej (np. przez otwarte okno, drzwi lub kanały wentylacyjne). 

Emisja zorganizowana wymaga pozwolenia. W przypadku emisji zorganizowanej zanieczyszczenia odprowadzone są w sposób wymuszony (np. przez komin pieca grzewczego, wentylację mechaniczną, wylot z urządzeń filtracyjnych).

Wyjątek stanowią lotne związki organiczne (LZO). Jeżeli na terenie zakładu przekraczane są limity zużycia substancji zawierających LZO, które określa załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1860), jesteśmy zobowiązani do uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Co ważne, w przedmiotowym przypadku źródłem emisji LZO niekoniecznie musi być instalacja, a sposób emisji może być zarówno zorganizowany, jak i niezorganizowany.

 

III. Czy instalacja emituje substancje wymagające uzyskania pozwolenia? 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), w załączniku I i II wymieniono substancje, dla których ustalono wartości odniesienia. Natomiast w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845) ustalono dopuszczalne poziomy emisji poszczególnych substancji.

Jeżeli, żadna z emitowanych substancji nie znalazła się w wyżej wymienionych rozporządzeniach – pozwolenie nie jest wymagane. W przypadku, gdy emisja ze wszystkich źródeł powoduje przekroczenie 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny, wówczas należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

 

IV. Czy instalacja jest zwolniona z uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

Instalacje nie wymagające uzyskania pozwolenia na emisję (niezależnie od sposobu i rodzaju emitowanych substancji) wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881), są to m.in. kotły grzewcze w zależności od mocy nominalnej, instalacje do 3 stanowisk spawalniczych, młyny spożywcze, dygestoria, garaże itp. 

 

Szczegóły na temat przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia emisyjnego można znaleźć w poradzie: Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

 

Jeżeli emisja z instalacji nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza może wymagać zgłoszenia. Szczegółowe informację mozna znaleźć w poradzie: Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Kiedy wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów stają się ściekiem przemysłowym

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter