Baner eko soft 2023 bdo

Zwolnienie z obowiązku naliczania, przekazywania wykazu i uiszczenia opłat środowiskowych

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska?

Prawie każdy podmiot podlega obowiązkowi naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Najczęściej nalicza się opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Obowiązek ten dotyczy także składowania odpadów czy posiadania uprawnień do emisji, zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396, ze zm.). Zdarzają się jednak rzadkie przypadki, kiedy podmioty są zwolnione z tego obowiązku. Zwolnieniu podlega m.in.:

  • emitowanie substancji nieobjętych obowiązkiem naliczania opłat za korzystanie ze środowiska (substancje, dla których nie przypisano stawek opłat),
  • magazynowanie odpadów w związku z ich wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem – pod warunkiem prowadzenia tych działalności zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi (o ile są wymagane),
  • umieszczanie na składowisku odpadów wydobytych z innego składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska,
  • prowadzenie działań ratowniczych.

Dodatkowo osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a korzystają ze środowiska w zakresie, na jaki nie jest wymagane żadne pozwolenie (np. spalanie opału do ogrzewania domu) także są zwolnione z naliczania opłat środowiskowych.

Kiedy nie uiszcza się opłaty środowiskowej?

Jeśli dany podmiot nie zalicza się do ww. przypadków, powinien wyliczyć wysokość należnej opłaty środowiskowej za poprzedni rok kalendarzowy, uwzględniając stawki opłat zawarte w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok. Aktualne obwieszczenia ws. stawek opłat można znaleźć pod adresem: https://odpady-help.pl/stawki_oplat

Opłaty nie wnosi się jeżeli wyliczona kwota nie przekracza 800 zł/rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska (tj. wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, składowania odpadów i emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji).  

Zwolnienie z wniesienia opłaty nie zawsze zwalnia z obowiązku składania wykazu do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Kto nie składa wykazu o zakresie korzystania ze środowiska?

W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł/rok, nie wnosi się opłat oraz nie przedkłada się wykazu o zakresie korzystania ze środowiska do urzędu marszałkowskiego.

Nie zwalnia to z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 

Tab. 1. Zestawienie obowiązków, jakim podlegają podmioty naliczające opłaty za korzystanie ze środowiska

Wyliczona opłata dla danego rodzaju korzystania ze środowiska

Prowadzenie ewidencji i przechowywanie danych o wysokości naliczonej opłaty

Przekazanie wykazu opłat za korzystanie ze środowiska do urzędu marszałkowskiego

Wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska

<100 zł

TAK

NIE

NIE

100 - 800 zł

TAK

TAK

NIE

>800 zł

TAK

TAK

TAK

 

Inne przydatne porady:

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Naliczanie opłat za przeładunek oleju napędowego

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter