Baner eko soft 2023 bdo

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

Wykaz opłat środowiskowych to dokument, w którym podmiot korzystający ze środowiska sprawozdaje informacje na temat wielkości i rodzaju emisji gazów i pyłów do powietrza lub składowania odpadów oraz oblicza należną za to opłatę.

Obowiązek sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wynika z zapisów art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1973).

Za brak sporządzenia wykazu określone zostały kary wymienione w art. 288 i 359 ww. ustawy:

  • ten, kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny (wysokość grzywny wynosi od 20 do 5000 zł),
  • jeśli podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia o opłatach środowiskowych, nie przedłoży go, marszałek województwa może naliczyć opłatę w imieniu podmiotu, uwzględniając dostępne dane lub pomiary WIOŚ. 

Warto pamiętać, że podmiot korzystający ze środowiska nie zawsze jest zobowiązany do złożenia wykazu. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno (wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz składowania odpadów). W takim przypadku przedsiębiorcy nadal mają obowiązek wyliczenia opłaty środowiskowych i przechowywania obliczeń we własnej dokumentacji, ale nie muszą wysyłać sprawozdania do właściwego urzędu.

Zatem wykaz opłat środowiskowych składa się zawsze, jeśli wyliczona opłata dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska wynosi powyżej 100 zł.

Należy również pamiętać o konieczności, wniesienia samej opłaty środowiskowej, której obowiązek uiszczenia pojawia się w przypadku, gdy wyliczona opłaty dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska z osobna przekracza 800 zł.

 

Odsetki ustawowe

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie dopełni tego obowiązku, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 5 lat wstecz, wraz naliczonymi odsetkami ustawowymi. Wysokość odsetek ustawowych, określa się zgodnie art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 900, ze zm.). Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłat środowiskowych i obliczane są ze wzoru:

O = Kz + (Kz * L * Od / 365)

Gdzie:

O – kwota do zapłaty wraz z odsetkami

Kz – kwota zaległości

L – liczba dni zwłoki

Od – stawka odsetek za zwłokę w skali roku

365 – ilość dni w roku

 

Przykład:

Naliczona kwota do zapłaty wyniosła 2015,00 zł.

Termin zapłaty przypadał na 31 marca 2019 r.

Do dnia 31.12.2019 r. nie zapłacono należności.

Kwota do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

Kz = 2015,00 zł

L = 274 dni

Od = 0,07

O = Kz + (Kz * L * Od / 365)

O = 2015,00 + (2015,00 * 274 * 0,07 / 365)

O = 2015,00 + 105,88= 2120,88 zł    

 

Inne przydatne porady:

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Naliczanie opłat za przeładunek oleju napędowego

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter