Baner eko soft 2023 bdo

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej u. o.) działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, poza wyjątkami określonymi w art. 45 u. o. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest w formie decyzji, przez organ właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Kto wydaje?

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje marszałek województwa dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub instalacji komunalnych. Dla odpadów innych niż niebezpieczne, które poddawane są odzyskowi w procesie polegającym na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczonych na wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W pozostałych przypadkach zezwolenie to wyda starosta (głównie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – np. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji powyżej 10 Mg na dobę).

Więcej o przedsięwzięciach oddziałujących na środowisko w kontekście gospodarki odpadami opisaliśmy w poradzie Decyzje środowiskowe w gospodarce odpadami

Zawartość wniosku

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zakres wniosku określono w art. 42 ust. 2 u. o.

Zgodnie z nim wniosek powinien zawierać:

 • numer NIP posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • należy wskazać:
  1. miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów,
  2. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej masy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej;
 • możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a u. o.;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, oraz dokument świadczący o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym odbywać się będzie zbieranie odpadów);
 • zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności (zagadnienie zostało opisane w poradzie Zaświadczenia i oświadczenie o niekaralności);
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciw pożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej (zagadnienie zostało opisane w poradzie Operat przeciwpożarowy);
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • rodzaje odpadów, które mogą utracić status odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 (od 1 stycznia 2022 r.);
 • informacje o spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli zostały określone w przepisach Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a (od 1 stycznia 2022 r.);
 • proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a (od 1 stycznia 2022 r.);

W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

W przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów dołącza się informacje dotyczące:

 • minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
 • środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,
 • sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie dołącza się informacje wskazane w art. 98 ust. 1 u. o.

W przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów dla prowadzących zakład recyklingu statków dołącza się informacje wskazane w art. 102a ust. 1 pkt 1 – 4 u. o.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

W przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości. Ustanowienie użytkowania nieruchomości wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, umowa dzierżawy również wymaga potwierdzenia notarialnego. W dokumentach tych  wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu przeprowadza kontrolę instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów – w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie. Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia.

W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie wymagań ochrony środowiska, organ odmawia wydania decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. Dopuszcza się jednak możliwość wydania decyzji na przetwarzanie odpadów, pomimo negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w przypadku kiedy organ uzna, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska nie spowoduje powstania zagrożeń dla życia lub zdrowa ludzi lub dla środowiska (art. 41a ust. 4 u. o.).

Kontrola komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymaga przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadza on kontrolę instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postępowaniu uzgadniającym operat przeciwpożarowy. Po przeprowadzeniu kontroli, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straż Pożarnej wydaje postanowienie w ww. zakresie. Na postanowienie nie służy zażalenie. Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w operacie przeciwpożarowym, oraz w postanowieniu, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 41 ust. 4a u. o.).

Przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 41 ust. 8 u. o., nie stosuje się w przypadku:

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wynosi 616 zł, przy wnioskowaniu o zmianę zezwolenia opłata wynosi 50% stawki podstawowej - 308 zł. 

Treść zezwolenia

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w swojej treści zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • informacje o rodzajach i masie odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami numer 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów, także godzinowej mocy przerobowej;
 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub środowiska;
 • wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowe oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów (od 1 stycznia 2022 r.);
 • proponowanych szczegółowych warunków utraty statusu odpadów (od 1 stycznia 2022 r.);
 • informacji wynikających z przepisów odrębnych;
 • czasu obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat. Zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia na czas nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów minimalną i maksymalna ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalna zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich.

W przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1 – 4.

Kiedy zezwolenie wygasa?

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 48 wygasa:

 • po upływie czasu na jaki zostało wydane;
 • gdy zaprzestano działalności;
 • na wniosek podmiotu;
 • gdy nie rozpoczęto działalności przez okres 1 roku lub gdy zaprzestano działalności na okres 2 lat.

Kiedy następuje cofnięcie zezwolenia?

W przypadku, gdy podmiot uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów i działa niezgodnie z zezwoleniem, organ wydający decyzje wzywa do zaprzestania takiego działania, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. W przypadku, gdy podmiot w dalszym ciągu działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania, określając termin jej wykonania.

Jeśli wnioskodawcy cofnięto zezwolenie na przetwarzanie – nowe zezwolenie może otrzymać dopiero po upływie 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna (art. 45 ust. 7 u. o.)

Inne przydatne porady

Zabezpieczenie roszczeń

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów

Ekspertyza przeciwpożarowa

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter