Banner  marzec 2021

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 3, ust. 1, p. 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

UWAGA!
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Wytwarzanie odpadów objęte jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia, jednak tylko w określonych przypadkach.

Zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów określa ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów, tylko i wyłącznie w instalcjach. Ponadto ilości wytwarzanych odpadów muszą przekraczać poniższe limity:

  • powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub

  • powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Pod pojęciem instalacji rozumie się:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,

  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

 

Z dniem wejścia w życie ustawy o odpadach (23 stycznia 2013 r.) wygasły:

  • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

  • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

 

Oznacza to, że trzy ww. dokumenty funkcjonują w obrocie prawnym i nie ma obowiazku stosowania się do zawartych w nich zapisów.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter