Baner eko soft 2023 bdo

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

Podstawę prawną do odmowy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów stanowią przesłanki wymienione w art. 186 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1973)- dalej p.o.ś.

 

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest maksymalnie na 10 lat. Jednak w niektórych przypadkach niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia. Przykłady:

 • planowany sposób gospodarki odpadami mógłby powodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska;
 • planowany sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z planem gospodarki odpadami;
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 • wnioskodawca objęty jest decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia stała się ostateczna;
 • prowadzący instalację został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku;
 • instalacja komunalna nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji;
 • wobec prowadzącego orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • prowadzący został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy;
 • w innych przypadkach określonych szczegółowymi przepisami ochrony środowiska;

W wyjątkowych przypadkach, jeśli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach - w pozwoleniu urząd może ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub szkód w środowisku. Wysokość takiego zabezpieczenia właściwy organ uzgadnia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W przypadku pozwolenia uwzględniającego zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów zabezpieczenie roszczeń ustanawia się na podstawie art. 48 a ustawy o odpadach (więcej na ten temat w poradzie Zabezpieczenie roszczeń).

 

Kiedy pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa?

Zgodnie z art. 193 ust. 1 p.o.ś. pozwolenie wygasa w następujących sytuacjach:

 • po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
 • jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;
 • na wniosek prowadzącego instalację;
 • jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie 2 lat, od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;
 • jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez 2 lata;
 • jeśli decyzja o pozwoleniu wydana w wyniku postępowania  kompensacyjnego nie stanie się wykonalna w terminie 2 lat od daty jej wydania;
 • w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;
 • w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok;

 

Inne przydatne porady:

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zabezpieczenie roszczeń

Zaświadczenia i oświadczenie o niekaralności

Operat przeciwpożarowy

Ekspertyza przeciwpożarowa

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter