Baner eko soft 2023 bdo

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Data aktualizacji: 28.12.2021

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Jednak obowiązek ten (zgodnie z art. 67) nie dotyczy:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 (np. z powodu posiadania pozwolenia zintegrowanego lub decyzji związanej z gospodarowaniem odpadami);

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93);

3) podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).

Należy również pamiętać, że w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za wytwarzane odpady (na podstawie art. 28 ustawy o odpadach), do prowadzenia ewidencji zobowiązany jest podmiot na rzecz którego ta odpowiedzialność została przeniesiona.

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO?

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Jak określić kod odpadu?

Kto składa sprawozdanie roczne o odpadach?

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter