Baner eko soft 2023 bdo

Kto składa roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach?

Data aktualizacji: 06.05.2020

Obowiązek składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami określony został w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z nim, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach sporządza i przedstawia:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

    • zbierania odpadów,

    • przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie powinno być sporządzone za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 2).
Uwaga! Termin składania sprawozdań wyjątkowo za rok 2019 został przesunięty do 31 października 2020 r. z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.,

Na podstawie art. 237 - 237aa ustawy o odpadach, zbiorcze zestawienia o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2012-2018 sporządzane i składane były na podstawie przepisów dotychczasowych tj. w formie papierowej (wzór określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - Dz.U. 2010 poz. 1674) w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Powyższe rozporządzenie było aktem wykonawczym do poprzedniej ustawy o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001 r.), jednak z powodu opóźnień związanych z możliwością prowadzenia sprawzdawczości w systemie BDO, w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (art. 237 aa) wskazano konieczność korzystania z niego dla zestawień za lata 2012-2018 (art 237, 237a i 237 aa) , pomimo tego że zostało ono uchylone 23 stycznia 2013 roku. 

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO?

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Jak określić kod odpadu?

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter