Baner eko soft 2023 bdo

Jak określić kod odpadu?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) określa rodzaje odpadów oraz ich kody w sześciocyfrowym układzie:

  • XX – grupa odpadów, np. 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
  • XX XX – podgrupa odpadów, np. 15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi,
  • XX XX XX – rodzaj odpadu, np. 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.

Zasady klasyfikacji odpadu do odpowiedniego kodu odpadu

Odpady klasyfikujemy zgodnie z katalogiem odpadów według źródła powstawania do grup 1 – 12 oraz 17-20 wyłączając kody z końcówką „99”.

  1. Jeżeli nie można przypisać odpadu do wymienionych grup, klasyfikujemy go do grup 13-15.
  2. Jeżeli również te grupy są nieodpowiednie dla danego odpadu – wybieramy grupę 16 – odpady nieujęte w innych grupach.
  3. Jeżeli również grupa 16 nie odpowiada charakterowi danego odpadu – powracamy do grupy właściwej według źródła powstania i przypisujemy kod odpadu z końcówką „99”.

Kody odpadów oznaczone * (gwiazdką) oznaczają odpady niebezpieczne. Więcej informacji nt. uznania odpadu za odpad niebezpieczny można znaleźć w poradzie Kiedy odpad jest niebezpieczny?

Poniżej przedstawiono klasyfikację odpadów najczęściej wytwarzanych w większości firm. Są to m.in.: odpady opakowaniowe, odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i remontowych, odpady związane z serwisem i naprawą urządzeń, sprzątaniem czy obsługą urządzeń/instalacji oraz odpady komunalne.

Tabela 1 Klasyfikacja przykładowych rodzajów odpadów

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

PRZYKŁADY ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe z samochodów poddawanych naprawom/serwisom

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Zużyte rozpuszczalniki powstające np. w warsztacie

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Opakowania po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po środkach odkażających, opakowania po impregnatach i klejach do mebli zawierające w składzie substancje niebezpieczne

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Zużyte pojemniki ciśnieniowe (spray) po środkach konserwujących (WD40), lakierach do włosów, odświeżaczach powietrza

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 01 07*

Filtry olejowe

Zużyte filtry olejowe z samochodów służbowych

16 01 13*

Płyny hamulcowe

Przepracowane płyny hamulcowe

z samochodów służbowych

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

Płyny zapobiegające zamarzaniu wykorzystywane w samochodach służbowych

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Zużyte świetlówki

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

Naczynia laboratoryjne, tipsy, pipety itp., które miały kontakt z substancjami niebezpiecznymi

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

Zlewki roztworów poreakcyjnych, analitycznych, pożywek itp. zwierające substancje niebezpieczne

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Przeterminowane nieorganiczne odczynniki chemiczne

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Przeterminowane organiczne odczynniki chemiczne

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

Odpadowa masa roślinna z produkcji rolnej

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

Trociny i drewno niezawierające substancji niebezpiecznych, powstające przy produkcji mebli

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

Pyły, ścinki z warsztatów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

Pyły, ścinki z warsztatów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Kartony, opakowania zbiorcze po materiałach biurowych, papier biurowy

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Folia stretch, worki z tworzyw sztucznych, taśma klejąca, plastikowe opakowania

15 01 03

Opakowania z drewna

Zużyte palety, pojemniki drewniane, przekładki itp.

15 01 04

Opakowania z metali

Opakowania metalowe np. po smarach, olejach, farbach bez niebezpiecznych zanieczyszczeń

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

Opakowania szklane, stłuczka szklana

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Rękawiczki, ręczniki jednorazowe, fartuchy laboratoryjne, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 01 03

Zużyte opony

Zużyte opony z pojazdów służbowych

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Zużyte komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, maszyny do szycia, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione

w 16 02 15

Części urządzeń elektrycznych i elektronicznych niezawierające niebezpiecznych elementów, karty graficzne z komputerów itp.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

Naczynia laboratoryjne, tipsy, pipety itp., które nie miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, wycofane/uszkodzone nieorganiczne partie produktów niebędących produktem spożywczym typu kubki porcelanowe, akcesoria kuchenne itp.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Nieprzydatna pasza lub żywność po pracach laboratoryjnych i dydaktycznych, wycofane/uszkodzone organiczne partie produktów niebędących produktem spożywczym np. wykonane w całości z tworzyw sztucznych

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

Zlewki roztworów poreakcyjnych, analitycznych, pożywek itp. niewykazujące właściwości niebezpiecznych

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

Zużyte baterie alkaliczne niezawierające rtęci

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

Akumulatory inne niż ołowiowe i niklowo-kadmowe

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płyty CD, DVD, dyski twarde

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Wszelkiego rodzaju odpady inne niż niebezpieczne  związane z budową lub remontem

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

ODPADY Z MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW NP. SORTOWANIA

19 12 01

Papier i tektura

Papier i tektura

19 12 02

Metale żelazne

Metale żelazne

19 12 03

Metale nieżelazne

Metale nieżelazne

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

Szkło

Szkło

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych

19 12 08

Tekstylia

Tekstylia

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

Wszelkiego rodzaju „balast” poprocesowy zawierający substancje niebezpieczne, nieklasyfikowany jak inne rodzaje odpadów

z grupy 19 12

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Wszelkiego rodzaju „balast” poprocesowy, nieklasyfikowany jak inne rodzaje odpadów

z grupy 19 12

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

Oleje jadalne z punktów gastronomicznych itp.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Meble biurowe, dywany itp.

 

Uwaga!

Przykłady odpadów zamieszczone w tabeli nie stanowią zamkniętej listy odpadów, które można przypisać do danego kodu.

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO?

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Kto składa sprawozdanie roczne o odpadach?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter