Banner  marzec 2021

Zezwolenie na zbieranie odpadów – przepisy przejściowe [arch.]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Obowiązek uzyskania oraz posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów został podtrzymany w nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) i wynika z art. 41.

 

Definicje:

Zbieranie odpadów (wg nowej ustawy) - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

[Zbieranie odpadów(dotychczas) rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania].

 

Uwaga !!

Zgodnie z art. 232 ust. 2 zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Decyzje takie jak:

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub

- decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

zawierające odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie art. 42 ust. 4 przy staraniu się o nowe zezwolenie na zbieranie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

 

W przypadku zbierania odpadów od dnia 01.08.2013 roku decyzja środowiskowa wymagana jest tylko dla punktów zbierania lub przeładunku złomu. Wcześniej była wymagana dla każdego rodzaju zbierania odpadów. Jest to efekt wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Natomiast pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

 

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter