Banner marzec 2021

Szczególne przypadki zwolnienia z naliczania opłat środowiskowych w zakresie poboru wód oraz zrzutu ścieków [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Pobór wód i wprowadzanie ścieków to dwa szczególne przypadki, dla których obowiązują dodatkowe zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.Dla zrzutu ścieków wyróżniono:

 • wprowadzanie do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania  (jeżeli posiadamy odpowiednie pozwolenie wodnoprawne),

 • wprowadzanie do wód lub do ziemi - wód chłodniczych i pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C lub naturalnej temperatury wody (jeżeli jest wyższa niż +26°C);

 • wprowadzanie do wód lub do ziemi - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów nie przekracza 500 mg/l;

 • wprowadzanie do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem zgodności z rozporządzeniem;

 • do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile ich produkcja (rozumiana, jako średnioroczny przyrost masy w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego) nie przekracza 1500 kg /ha powierzchni użytkowej stawów rybnych w jednym roku danego cyklu produkcyjnego.

 

Natomiast w przypadku poboru wód zwolniony jest:

 • pobór na potrzeby przerzutów wody;

 • pobór na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem, że woda ta zostanie zwrócona, w co najmniej nie gorszej jakości;

 • pobór wód powierzchniowych w związku z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej (w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika) pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;

 • pobór na potrzeby pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem, że woda ta zostanie zwrócona, w co najmniej nie gorszej jakości;

 • pobór na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;

 • pobór na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że pobór i odprowadzenie wykorzystanej wody są zgodne z pozwoleniem;

 • pobór na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;

 • pobór wody pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter