Baner eko soft 2023 bdo

Ocena wodnoprawna – nowy obowiązek dla inwestora

Data aktualizacji: 28.07.2021 r.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne, zgoda wodnoprawna jest udzielana m.in. poprzez wydanie oceny wodnoprawnej. Ocena jest wymagana dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych m. in. w zakresie:

 1. korzystania z usług wodnych;
 2. długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 3. wykonania urządzeń wodnych;
 4. regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
 5. zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
 6. robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej [art. 425 ust. 1].

Rodzaje inwestycji i działań, o których mowa powyżej, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. 2019, poz. 1752).

Dla przykładu, zgodnie z ww. rozporządzeniem, ocenę wodnoprawną należy wykonać w przypadku robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – tj. wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zasilania w stregfie ochtonnej ujęć wód powierzchniowych lub podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi. Dotyczy to nieruchomości położonych na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Tematyka zmniejszenia naturalnej retencji wodnej jest zasadniczo nowym zagadnieniem w Prawie wodnym i nastręcza dużo problemów inwestorom na etapie postępowań o wydanie decyzji środowiskowej, dlatego należy zwrócić uwagę, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarach zasilania ujęć wód powierzchniowych lub podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Informacje na ten temat można uzyskać we właściwym oddziale Wód Polskich, w starostwie powiatowym lub w urzędzie marszałkowskim w wydziale, który zajmuje się geologią.

 

Czym jest ocena wodnoprawna?

Ocena wodnoprawna jest rodzajem decyzji administracyjnej, którą inwestor musi uzyskać przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko wodne. Jest to dokument, który nie zwalnia inwestora od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (np. na budowę wylotu czy odprowadzanie wód lub ścieków do środowiska).

Ocena wodnoprawna co do zasady nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże, w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowej przepisy dotyczące oceny wodnoprawnej stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że jeżeli dla inwestycji wymagana jest decyzja środowiskowa, to zastępuje ona niejako ocenę wodnoprawną. Należy jednak pamiętać, że w dokumentacji dotyczącej decyzji środowiskowej należy zawrzeć wszystkie informacje niezbędne do wydania oceny wodnoprawnej.

 

Jak wygląda procedura uzyskiwania oceny wodnoprawnej?

Ocena wodnoprawna jest wydawana w formie decyzji przez odpowiedni organ Wód Polskich na wniosek podmiotu planującego realizację danej inwestycji lub działania, czyli de facto, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej właściwy organ analizuje wpływ planowanego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Ocena zostanie wydana, jeżeli dane przedsięwzięcie w ogóle nie wpływa na tę możliwość lub gdy jego wpływ jest korzystny. Z kolei w przypadku oddziaływania negatywnego organ wyda decyzję dopiero po spełnieniu przez wnioskodawcę szczególnych warunków. Wnioskodawca musi wykazać, że podejmie wszelkie możliwe działania w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania na stan wód, a także istnienie nadrzędnego interesu publicznego oraz korzyści związanych z realizacją inwestycji (przeważających nad korzyściami związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych). Jeżeli wnioskodawca wykaże, że spełniono powyższe przesłanki, to ocena wodnoprawna zostanie wydana. W przeciwnym razie organ odmówi jej wydania.

 

Czym są cele środowiskowe i czego dotyczą?

Cel środowiskowy to w uproszczeniu określenie stanu środowiska wodnego, do którego należy dążyć oraz wskazanie podstawowych działań służących poprawie jakości wód. Dotyczą one jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (jednolitą część wód stanowią rzeki, naturalne cieki czy zbiorniki wodne wraz ze zlewnią podzielone na odcinki; każdy odcinek posiada swój numer). Informacje nt. celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

 

Co powinien zawierać wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej?

Szczegółowy zakres wymaganych informacji i dokumentów do uzyskania oceny wodnoprawnej określa art. 427 Prawa wodnego. Wniosek powinien zawierać:

 1. charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót;
 2. mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób albo kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót;
 3. opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
   

Inne przydatne porady:

Czy wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą się mieszać z wodami opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed wprowadzeniem ich do separatora

Kiedy wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów stają się ściekiem przemysłowym

Opłaty za usługi wodne

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter