Baner eko soft 2023 bdo

Kiedy wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów stają się ściekiem przemysłowym?

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Zgodnie z art. 16 pkt 61c ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne stanowią ściek. Co istotne definicja nie wskazuje rodzajów, czy grup odpadów, co powoduje, że odcieki z magazynowania gruzu, makulatury, ziemi, czy tworzyw sztucznych niezanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi zawsze będą stanowiły ściek. Z kolei, ściek powstający w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, jest kwalifikowany jako ściek przemysłowy [art.16 pkt 64 ww. ustawy].

Oznacza to wprost, że w przypadku bezpośredniego kontaktu wód opadowych z magazynowanym odpadem, np.: w przypadku braku zadaszenia miejsca magazynowania odpadów, mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym.

 

W jaki sposób możemy zagospodarować ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów?

Wody opadowe przenikające przez odpady magazynowane nie powinny być wprowadzane do środowiska w sposób niezorganizowany, ponieważ, jak wyjaśniono powyżej, stanowią ściek przemysłowy. Swobodny spływ ścieków przemysłowych do ziemi nie stanowi bowiem zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i może powodować degradację gleby.

Zgodnie z art. 75 pkt 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne zakazuje się wprowadzania do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (np.: obszarów Natura 2000), a także stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Od ww. zasady jest jeden wyjątek - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) określa, że do ziemi mogą być odprowadzane ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy [§ 11. 1 ww. rozporządzenia]. Lista sektorów przemysłu, z których powstają ścieki biologicznie rozkładalne jest ściśle określona w ww. rozporządzeniu (przykładowo są to ścieki pochodzące z sektora przetwórstwa mleka, owoców i warzyw oraz browary).

Ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania odpadów nie zostały uznane za biologicznie rozkładalne,  więc jeśli nie chcemy oczyszczać ich metodą odwróconej osmozy, musimy wziąć pod uwagę jedno z poniższych rozwiązań:

  1. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiornika bezodpływowego i dalej za pomocą wozów asenizacyjnych wywożenie ich do punktu zlewczego kanalizacji zbiorczej, bądź bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Jeżeli w skład naszych ścieków wchodzi którakolwiek z substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, takie rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Termin obowiązywania takiego pozwolenia wynosi 4 lata.
  2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – w takim przypadku musimy uzyskać zgodę administratora sieci kanalizacyjnej oraz, jeżeli w skład naszych ścieków wchodzi którakolwiek z substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, pozwolenie wodnoprawne. Termin obowiązywania takiego pozwolenia wynosi 4 lata.
    Uwaga! Nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej (art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
  3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do wód (uwaga! rów melioracyjny, zbiornik wodny oraz staw nie są traktowane jako wprowadzenie ścieków do wód) – w takim przypadku zawsze wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Termin obowiązywania takiego pozwolenia wynosi maksymalnie 10 lat.

Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzemy należy pamiętać, że wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, co zwykle oznacza konieczność zastosowania separatorów lub budowy oczyszczalni czy podczyszczalni ścieków (w zależności od składu odprowadzanych ścieków).

 

Jakie substancje są szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego?

Szczegółową listę substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do kanalizacji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220).

 

Jak uniknąć powstawania ścieków przemysłowych z miejsc magazynowania odpadów?

Jeżeli miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone, lub odpady są magazynowane w zamkniętych pojemnikach czy kontenerach i woda opadowa czy roztopowa nie ma możliwości kontaktu z odpadami, to wówczas nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Tym samym nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Inne przydatne porady:

Czy wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą się mieszać z wodami opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed wprowadzeniem ich do separatora

Ocena wodnoprawna – nowy obowiązek dla inwestora

Opłaty za usługi wodne

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter