Baner eko soft 2023 bdo

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W celu stwierdzenia, czy w naszym przypadku wymagane jest tego typu pozwolenie, należy odpowiedzieć na 3 poniższe pytania:

 

1)  Czy na terenie firmy znajdują się tzw. tereny o utwardzonej nawierzchni?

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo wodne nie stanowią ścieku, jeżeli jednak pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, np.:

 • z miast, portów, lotnisk,
 • terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,
 • baz transportowych oraz dróg i parkingów,

ich zagospodarowanie  może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga! Perforowane płyty betonowe, czy inne ażurowe płyty stosowane do budowy parkingów, placów, czy dróg wewnętrznych, jako elementy nieszczelnie, nie są uznawane za nawierzchnie utwardzone.

 

2)  W jaki sposób odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z tzw. utwardzonych  nawierzchni?

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej za pomocą otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego, czyli np.: korytkami odwadniającymi, wpustami, kanałami ściekowymi, itp., może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Natomiast swobodny spływ wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, np. na tereny zielone, bez organizowania go w system kanalizacji deszczowej nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

 

3)  Czy wody opadowe lub roztopowe z tzw. utwardzonych nawierzchni kierowane są do środowiska?

Jeżeli wody opadowe i roztopowe wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, np.: do miejskiego lub gminnego systemu kanalizacji deszczowej, są magazynowane w szczelnych zbiornikach (np. zbiornikach p.poż.) lub są wywożone ze zbiorników bezodpływowych za pomocą wozów asenizacyjnych - nie mamy obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ nie trafiają one bezpośrednio do środowiska. 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest natomiast w przypadku bezpośredniego odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód (rzeka, jezioro) lub do ziemi (czyli bezpośrednio do gruntu) lub do urządzeń wodnych (np. rowów, kanałów, studni chłonnych, zbiorników wodnych, które nie mają szczelnego dna). Należy jednak pamiętać, że odprowadzenie do środowiska musi się odbywać za pomocą systemu kanalizacji, o którym mowa w punkcie 2.

 

Podsumowanie

Jeżeli:

 • posiadamy tereny o nawierzchni utwardzonej,
 • posiadamy otwarty lub zamknięty system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, 
 • wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód, ziemi lub urządzenia wodnego (wskazanych z pkt 3),

to zgodnie z ustawą Prawo wodne mamy do czynienia z tzw. szczególnym korzystaniem z wód lub usługą wodną, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Informacje dodatkowe

 

 • Należy pamiętać, że uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych nie zwalnia nas z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, takich jak: wylot kanalizacji deszczowej do rowu/rzeki (czyli tzw. koniec rury), czy wykonanie zbiornika wodnego/stawu czy studni chłonnej, do którego będą odprowadzane wody deszczowe.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych?

Takiego pozwolenia udziela właściwy ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia organ Wód Polskich.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie może być wydane na okres 30 lat.

 

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć wniosek, do którego dołącza się:

 • operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Forma i zakres przedmiotowego operatu odpowiada wymogom określonym w art. 407 – 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Inne przydatne porady:

Czy wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą się mieszać z wodami opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed wprowadzeniem ich do separatora

Ocena wodnoprawna – nowy obowiązek dla inwestora

Opłaty za usługi wodne

Kiedy wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów stają się ściekiem przemysłowym

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter