Baner eko soft 2023 bdo

Czy wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą się mieszać z wodami opadowymi i roztopowymi z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed wprowadzeniem ich do separatora?

 

Obowiązujące przepisy prawne nie zakazują łączenia w jeden system wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni niezanieczyszczonych (dachów) oraz z powierzchni zanieczyszczonych, tj. dróg, parkingów czy placów manewrowych.

Łączenie wód opadowych i roztopowych z tych dwóch źródeł we wspólny system kanalizacyjny może odbywać się zarówno przed oczyszczeniem wód opadowych i roztopowych z terenów zanieczyszczonych, jak i po ich oczyszczeniu. Jednakże, na uwadze należy mieć fakt, że oczyszczanie tego rodzaju wód odbywa się głównie za pomocą osadników lub separatorów substancji ropopochodnych, warto więc przeanalizować zasadność kierowania wód spływających z dachów (tzn. wód czystych) do separatora. Doprowadzenie wód niezanieczyszczonych do separatora powoduje zwiększenie przepływu przez urządzenie i konieczność doboru urządzenia o zdolności przyjęcia większej ilości wód niż faktycznie jest to potrzebne. Dzięki skierowaniu do separatora wyłącznie wód zanieczyszczonych można zastosować urządzenie o parametrach dostosowanych do potrzeb oczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z faktycznie zanieczyszczonych powierzchni.

Warto także pamiętać, że należy rozgraniczyć wody opadowe i roztopowe zanieczyszczone wyłącznie przez komunikację wewnętrzną zakładu (zanieczyszczenia pochodzące z eksploatacji pojazdów) od wód opadowych i roztopowych mających kontakt z odpadami, ponieważ w drugim przypadku mamy do czynienia ze ściekami przemysłowymi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, co oznacza konieczność rozgraniczania spływu wód opadowych w zależności od źródła ich zanieczyszczenia.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy wody opadowe z miejsca magazynowania odpadów stają się ściekiem przemysłowym?

Ocena wodnoprawna – nowy obowiązek dla inwestora

Opłaty za usługi wodne

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter