Banner  marzec 2021

Przepisy karne wg nowej ustawy z 2013 [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Transport

Gdy podmiot zobowiązany do uzyskania zezwolenia na transport lub wpis do rejestru, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

 

Ewidencja

Gdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny lub aresztu.

 

Sprawozdawczość

Jeżeli podmiot zobowiązany do składania:

- sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, oraz

- sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, nie składa ww. sprawozdań, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

 

W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14  dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji.

 

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł, która może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar  za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł.

 

Wszystkie kary grzywny lub aresztu wymienione są w art. 171 – 193 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

 

Administracyjna kara pieniężnaw wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł została określona w art. 194 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) i wymierzana będzie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska mi. in. za:

  • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych

  • mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2;

  • zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3

  • zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;

  • prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

  • dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93;

  • rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3;

  • wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i art. 144.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

 

Powrót

Newsletter