Banner  marzec 2021

Kary za brak ewidencji i sprawozdawczości od 2020 roku

 
Kary za brak ewidencji i sprawozdawczości ujęte są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), zwanej dalej u.o.
 
1. Kara za brak ewidencji odpadów
Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny [art. 180 u.o.].
 
Natomiast według art. 66 u.o., podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji mają obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów.
 
Niestety, nie ma dokładnej definicji tego, co znaczy na bieżąco i podczas kontroli istnieje pole do interpretacji tego określenia.
Do 31 grudnia 2019 r. obowiązywał zapis: ”Wpisów do kart ewidencji odpadów dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą” - gdzie honorowane były miesięczne wpisy.
 
2. Kara za brak sprawozdawczości
Zgodnie z art. 180a u.o., jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny.
 
Nie przewidziano kary za złożenie ww. sprawozdania niezgodnego ze stanem faktycznym. W takiej sytuacji marszałek województwa wzywa za pośrednictwem BDO do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania [art. 77 u.o.].
 
3. Wysokość grzywny
Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.
 
 
Inne przydatne porady:
Kary za brak wpisu do rejestru BDO
Zwolnienia z ewidencji odpadów
Uzyskanie wpisu do rejestru BDO
Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO
Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO
 
--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter