Baner eko soft 2023 bdo

Transport odpadów od 2018 r.

Data aktualizacji: 24.09.2021

Wpis do rejestru BDO

Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. 24 stycznia 2018 r., podmioty zajmujące się transportem odpadów miały 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. Zezwolenia na transport, wydane na podstawie dotychczasowej ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, utraciły ważność 24 lipca 2018 r. Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO (na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach – tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) podmiot może transportować wyłącznie odpady wskazane w dziale VII wpisu. 

Uwaga!

Wytwórcy odpadów transportujący własne wytworzone odpady (np. firmy wywożące zużyte świetlówki do sklepów, w którym można je oddać) są zwolnieni z uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie działu VII (art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach).  

Zmiana rodzajów i kodów transportowanych odpadów po uzyskaniu numeru rejestrowego BDO możliwa jest wyłącznie na podstawie złożenia wniosku aktualizacyjnego w systemie BDO w formie elektronicznej.

Możliwe jest sprawdzenie w rejestrze, jakie rodzaje i kody odpadów może transportować podmiot, który uzyskał już wpis do rejestru. Rejestr dostępny jest pod adresem:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index

 

Zasady transportu odpadów od stycznia 2018 r.

Z uwagi na zniesienie zezwoleń na transport na rzecz wpisu do rejestru BDO, który w zakresie transportu odpadów zawiera jedynie spis kodów odpadów zasady, jakich należy przestrzegać w trakcie przewożenia odpadów, określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742). Zapisy rozporządzenia obowiązują od 24 stycznia 2018 r, a część z nich dotyczy również podmiotów niezobowiązanych do uzyskania wpisu do BDO).

Najistotniejszymi obowiązkami wynikającymi z ww. rozporządzenia są:

1.    Obowiązek oznakowania pojazdu, w widocznym miejscu, z przodu:

 • tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm x 300 mm z napisem „ODPADY” literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm,

 • tablicą koloru białego o wymiarach 300 mm x 120 mm, z napisem o wysokości minimum 80 mm i szerokości linii minimum 12 mm, dopuszczoną do montażu na mniejszych pojazdach,

 • tablicą z literą „A”, dopuszczoną w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

2. Nakaz posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. Dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów mogą być np.:

 • potwierdzenie transportu odpadów wygenerowane z systemu BDO (obowiązujące od stycznia 2020 r.),
 • karta przekazania odpadu w wersji papierowej (do 31.12.2020 r. lub w przypadku awarii systemu BDO),

 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,

 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada ww. dokumentów.

3. Inne istotne zapisy rozporządzenia:

 • należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywaniu, pyleniu i wyciekom, oraz ograniczać do minimum uciążliwość zapachową,

 • należy ograniczać do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt,

 • należy upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie, chyba że nie wpłyną one na właściwości transportowanych odpadów.

 

Zapisów rozporządzenia nie stosuje się do transportowania odpadów podlegających przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tzw. przepisom ADR.

 

Zwolnienie w zakresie oznakowania pojazdu i posiadania stosownego dokumentu

Zasady określone w przedmiotowym rozporządzeniu dotyczą każdego, kto transportuje odpady z wyjątkiem zasad dotyczących posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz obowiązku oznakowania pojazdu, które nie dotyczą:

 • posiadaczy odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów,

 • transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

 

Kary w transporcie odpadów

Ustawa o odpadach przewiduje następujące kary w zakresie transportu odpadów:

 • transport odpadów bez uzyskania wpisu do rejestru BDO (w przypadku konieczności jego posiadania) - kara pieniężna w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach),
 • przekazanie odpadów transportującemu, który nie posiada wpisu do BDO w odpowiednim zakresie zagrożone jest karą administracyjną od 1 000 do 1 000 000 zł [art. 194 ustawy o odpadach],

 • transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy o odpadach, w tym wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów - kara pieniężna w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł [art. 194 u. o.].

Kary związane z transportem odpadów określa także pkt. 4 tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Inne przydatne porady:

Postępowanie z olejami odpadowymi

Postępowanie z odpadami medycznymi

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter