Baner eko soft 2023 bdo

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Data aktualizacji: 24.09.2021

Brak wymaganego wpisu do rejestru BDO może wiązać się z otrzymaniem kar finansowych. Poniżej wymieniono kary związane z BDO wynikające z ustawy o odpadach [dalej u.o.]:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (na wniosek) – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.],
 • niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny [art. 179 u.o.],
 • przekazywanie odpadów podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 1 000 - 1 000 000 zł [art. 194 u.o.],
 • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru (w zakresie objętym wpisem na wniosek) - kara aresztu albo grzywny [art. 178 u.o.],
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.],
 • transport odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna od 2 000 - 10 000 zł [art. 195 u.o.]
 • wykreślenie z rejestru w przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej.

 

Warto podkreślić, że obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością dotyczy tylko [art. 63 u.o.]:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie bdo.mos.gov.pl numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

 • faktury VAT,
 • paragony fiskalne,
 • umowy kupna-sprzedaży,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.
 • stopki mailowe

 

Numeru BDO nie trzeba natomiast umieszczać na dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • przekazywanych do urzędu skarbowego,
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO.

 

Ponadto ustawa przewiduje kary w zakresie ewidencji i sprawozdawczości:

 • nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.]
 • niezłożenie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – kara grzywny [art. 180a u.o.],
 • niezłożenie sprawozdań komunalnych w terminie z art. 9n ucipg – kara pieniężna w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni [art. 9x ucipg].

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Reklamówki foliowe, a rejestr BDO

Czy sklepy i hurtownie wymagają wpisu do rejestu BDO?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter