Baner eko soft 2023 bdo

Procesy odzysku odpadów od 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151) rozszerzyła zakres pojęciowy dla trzech procesów odzysku (R3, R4, R5) wyszczególnionych w załączniku 1.

Poniżej zmiana przypisów wyjaśniających procesy odzysku, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)**

(**)Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.

Uległo zmianie na:

(**) W tym przygotowanie do ponownego użycia, zgazowanie i piroliza z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych oraz odzysk materiałów organicznych polegający na pracach ziemnych.

 

R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali***

Dodano przypis:

(***) W tym przygotowanie do ponownego użycia.

 

R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych****

(****) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.

Uległo zmianie na:

(****) W tym przygotowanie do ponownego użycia, recykling nieorganicznych materiałów budowlanych, odzysk materiałów nieorganicznych polegający na pracach ziemnych i usuwanie substancji powodujących ryzyko z wydobytych mas gleby i ziemi prowadzące do ich odzysku”.

 

 

Nie zmieniły się przypisy do pozostałych procesów odzysku:

R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (*)

R2 - Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R6 - Regeneracja kwasów lub zasad

R7 - Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8 - Odzysk składników z katalizatorów

R9 - Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska

R11 - Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (*****)

R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

 

Inne przydatne porady

Zabezpieczenie roszczeń

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Operat przeciwpożarowy

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter