Baner eko soft 2023 bdo

Pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami

Zgodnie z art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W przypadku prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami listę takich instalacji zawarto w punkcie 5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

1. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

a) obróbki biologicznej,

b) obróbki fizyczno-chemicznej,

c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d–k i pkt 2,

d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,

e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,

f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,

g) regeneracji kwasów lub zasad,

h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,

i) odzyskiwania składników z katalizatorów,

j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,

k) retencji powierzchniowej,

2. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów:

a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

3. Instalacje dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

– obróbki biologicznej,

– obróbki fizyczno-chemicznej,

– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

– obróbki żużlu i popiołów,

– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,,

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

– obróbki biologicznej,

– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

– obróbki żużlu i popiołów,

– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę,

4. Instalacje do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5. Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia,

6. Instalacje do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

 

Uwaga: Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, wymienione w ust. 1–3, 5 pkt 1, pkt 3 lit. a i b oraz ust. 6, sumuje się.

 

Link do rozporządzenia:

https://odpady-help.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-dnia-27-sierpnia-2014-r-w-sprawie-rodzajow-instalacji-mogacych-powodowac-znaczne-zanieczyszczenie-poszczegolnych-elementow-przyrodniczych-albo-srodowiska-jako-calosci-dz-u-2014-poz-1169

 

Inne przydatne porady

Zabezpieczenie roszczeń

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Procesy odzysku odpadów od 1 stycznia 2022 r.

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter