Baner eko soft 2023 bdo

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza?

Data aktualizacji: 13.12.2021 r.

Prowadzący instalację może być zobowiązany do zgłoszenia jej do odpowiedniego urzędu. Sposób klasyfikacji instalacji pod kątem obowiązku zgłoszenia można znaleźć TUTAJ

Komu zgłosić

Zgłoszenie należy złożyć do odpowiednich organów ochrony środowiska:

- marszałka województwa dla zakładów, na których terenie zlokalizowana jest instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (która wymaga raportu oceny oddziaływania na środowisko);

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska dla instalacji na terenach zamkniętych (np. tereny wojskowe, lotniska); 

- starosty - dla pozostałych instalacji.

Dane zawarte w zgłoszeniu

Zakres informacji jakie powinny zostać zawarte w zgłoszeniu zostały podane w Ustawie Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973) (Art.152 ust.2) są to:

1. nazwa firmy/ imię i nazwisko posiadacza instalacji, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5. wielkość i rodzaj wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza (w kg/h i w Mg/rok);

6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (np. filtry); 

7. informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Jeżeli rezygnujemy z eksploatacji instalacji lub zmieniamy jej warunki eksploatacyjne również musimy zgłosić to do właściwego organu (przyjmującego zgłoszenie) do 14 dni od tego faktu.

Co ważne, instalacja którą już użytkujemy może zostać objęta obowiązkiem zgłoszenia np.: wskutek wprowadzenia nowego procesu technologicznego (np. rozbudowanie instalacji, zamontowanie wentylacji mechanicznej w hali, w której prowadzone są procesy powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza itp.). W tym przypadku prowadzący zobowiązany jest do zgłoszenia tej instalacji w ciągu  6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa

Wysokość opłaty za zgłoszenie instalacji wynosi:

- 120,00 zł – za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziałowych na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

- 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (o ile jest wzmagane).

Opłatę należy wpłacić na konto wskazane przez organ wydający – zwykle jest to konto urzędu miasta, w którym znajduje się siedziba organu wydającego.

Termin załatwienia

Korzystanie ze zgłaszanej instalacji można rozpocząć, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (jest to tzw. „cicha zgoda”). 

Okres ważności

Przyjęte zgłoszenie instalacji jest ważne do czasu wprowadzenia istotnych zmian w instalacji np. rozbudowa lub przebudowa zakładu itp.

Kary

Zgodnie z art. 342 Prawo Ochrony Środowiska kara za niezgłoszenie instalacji, która tego wymaga, niezgodne jej eksploatowanie bądź rozpoczęcie jej użytkowania przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ właściwy, podlega karze grzywny.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji? 

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter