Baner eko soft 2023 bdo

Kiedy odpad jest niebezpieczny?

Przepisy ustawy o odpadach przewidują procedurę zmiany statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Na podstawie tych regulacji można również dokonać oceny czy wytwarzany odpad należy sklasyfikować jako niebezpieczny czy inny niż niebezpieczny.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczny określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014 oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem (UE) 2017/997.

W przypadku części właściwości niebezpiecznych (HP4, HP6 i HP8) uznanie za odpad niebezpieczny zależy od przekroczenia tzw. wartości progowych. Dla pozostałych właściwości za odpad niebezpieczny uznaje się odpad, w którym tylko stwierdza się występowanie substancji o danych właściwościach niebezpiecznych.

Posiadacz  odpadów  może  dokonać  zmiany  klasyfikacji  odpadów  niebezpiecznych  na  odpady  inne  niż niebezpieczne,  jeżeli  wykaże, że  nie  posiadają  one  właściwości  powodujących, że  odpady  są  odpadami  niebezpiecznymi, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, a w przypadku odpadów  posiadających  właściwości  zakaźne, również, że  nie  spełniają  one  warunków  uznania  odpadów  za  posiadające właściwości zakaźne.

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO?

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Kto składa sprawozdanie roczne o odpadach?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter