Baner eko soft 2023 bdo

Ewidencja odpadów przekazywanych do nieprofesjonalnie zbierających odpady

W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej u.o.) za tzw. „nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów” uznaje się podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

Należy jednak pamiętać, że wspomniane podmioty są obowiązane posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów mającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Dodatkowo ustawa zwalnia ww. podmioty z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45) oraz prowadzenia ewidencji odpadów w zakresie zbieranych odpadów.

Więcej informacji o zwolnieniach z ewidencji odpadów w poradzie Zwolnienia z ewidencji odpadów.

Tak więc podmiot przekazujący odpady prowadzącym nieprofesjonalne zbieranie może nie wystawiać karty przekazania odpadów. Wynika to z zapisu art. 69 ust. 4 u.o. mówiącego, że dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Jeśli nieprofesjonalnie zbierający odpady nie posiadają wpisu w rejestrze BDO i w związku z powyższym nie mają konta w BDO, to nawet technicznie nie mogą wystawiać ani potwierdzać kart przekazania odpadów.

Więcej informacji o przekazywaniu odpadów bez KPO w poradzie Przekazanie odpadów bez KPO

A co z transportem odpadów? Transportujący odpady obowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze BDO, z wyłączeniem transportujących wytworzone przez siebie odpady, którzy nie uzyskują wpisu do rejestru BDO w zakresie działu VII (art. 51 ust. 2 u.o). W związku z powyższym, jeśli nieprofesjonalnie zbierający odpady, chciałby na własną rękę transportować zebrane odpady do podmiotu profesjonalnie zbierającego odpady, powinien uzyskać wpis w dziale VII BDO w zakresie transportu odpadów.

Natomiast jeśli wytwórca odpadów przekaże własne wytworzone odpady do zbierającego odpady, w tym również do nieprofesjonalnie zbierającego odpady, nie musi posiadać wpisu w BDO w zakresie transportu odpadów.

Więcej informacji na temat transportu odpadów w poradzie Transport odpadów od 2018 r.

Należy jeszcze pamiętać, że w przypadku transportu odpadu w którym uczestniczy podmiot zwolniony z ewidencji odpadów (i w związku z powyższym nie ma konieczności wystawiania KPO), transportujący musi posiadać jednak inny dokument np. fakturę sprzedaży odpadów, podstawową charakterystykę odpadów, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów lub inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów).

 

Inne przydatne porady:

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak ewidencji i sprawozdawczości

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter