Banner  marzec 2021

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów są ściekiem przemysłowym? [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Trudno odpowiedzieć wprost na powyższe pytanie. Problemem jest brak precyzyjnej definicji odcieku, która pozwalała by jasno stwierdzić czy wody opadowe i roztopowe odprowadzane z miejsc magazynowania odpadów są ściekiem przemysłowym.

 

Urzędy (zarówno starostwa powiatowe, jak i urzędy marszałkowskie) mogą potraktować tego typu wody opadowe / roztopowe, jako ściek przemysłowy. Poniżej przedstawimy jeden ze sposobów klasyfikacji. Nie jest to interpretacja wiążąca, dlatego zalecamy, każdorazowo przed kwalifikacją wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni, na których magazynowane są odpady, skontaktować się z miejscowym urzędem.

 

Zgodnie z art. 9, ust. 1, p. 14) ustawy Prawo wodne za ściek uznaje się: 

 „c)  wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,"

oraz

"d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.”

 

Niestety w żadnym z aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska nie znajdziemy definicji odcieku. Wątpliwości budzi przede wszystkim kwestia czy odciek to tylko ciecz wypływająca z odpadów, której źródłem jest wilgoć w nich zawarta, czy także opad, który infiltruje magazynowane odpady.

 

Definicję odcieku można znaleźć w „Słowniku hydrogeologicznym” [Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002]:

Odciek - zanieczyszczone wody wypływające lub przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych itp. W przypadku odpadów stałych odcieki powstają głównie w wyniku ługowania substancji rozpuszczalnych przez wody opadowe infiltrujące do bryły składowiska.

Definicja ta wskazuje, że wody opadowe lub roztopowe przepływające przez masę magazynowanych odpadów można również uznać za odciek. Należy jednak pamiętać, iż nie jest to definicja ustawowa i nie jest prawnie wiążąca.

 

Definicja ścieków przemysłowych z ustawy Prawo wodne – art. 9, ust. 1, p. 17) brzmi:

„ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”

Definicja ta stwierdza, że ścieki przemysłowe to te ścieki, które m.in. związane są z działalnością magazynową i składową, a za taką można uznać magazynowanie odpadów (odcieki). Wyraźnie wyklucza ona jednak wody opadowe lub roztopowe. Ta definicja stanowi największy problem w klasyfikacji wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z miejsc magazynowania odpadów.

 

Mając na uwadze powyższe, wody opadowe i roztopowe mogą zostać zaklasyfikowane jako:

1) Ścieki wód opadowych lub roztopowych – definicja z art. 9, ust. 1, p. 14), lit. c) ustawy Prawo wodne – w takim przypadku nie mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym.

2) Wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów - definicja z art. 9, ust. 1, p. 14), lit. d) ustawy Prawo wodne – w takim przypadku mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym.

 

Dlaczego klasyfikacja jest ważna? 

Ścieki przemysłowe mają odrębne wymagania co do ich odprowadzania w porównaniu ze ściekami wód opadowych i roztopowych. W przypadku ścieków przemysłowych pozwolenie wodnoprawne wymagane jest niezależnie od sposobu odprowadzania (do wód lub do ziemi, czy do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu). Również skład ścieków przemysłowych musi spełniać określone wymagania. Uznanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z miejsc magazynowania odpadów jako ściek przemysłowy wiąże się z koniecznością spełnienia dużo większej ilości obowiązków.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych?

Takiego pozwolenia udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia:

1) starosta, 

2) marszałek województwa – w określonych przypadkach np.:

  • jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko,

  • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;

3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla terenów zamkniętych.

 

Zobacz także poradę: Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter