Baner eko soft 2023 bdo

Postępowanie z olejami odpadowymi

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Oleje odpadowe - definicja i klasyfikacja

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 16 ustawy o odpadach, jako oleje odpadowe rozumie się wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Są to w szczególności:

 • zużyte oleje z silników spalinowych, 

 • oleje przekładniowe, 

 • oleje smarowe, 

 • oleje turbinowe,

 • oleje hydrauliczne. 

Według rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, oleje odpadowe klasyfikowane są głównie w grupie 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem opadów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), oraz w innych grupach, np. 12 (12 01 19* - Oleje z obróbki metali łatwo ulegających biodegradacji). 

 

Jak postępować z olejami odpadowymi?

Kluczowe informacje o sposobie postępowania z olejami odpadowymi (in. olejami przepracowanymi), a szczególnie informacje dotyczące zbierania, magazynowania czy klasyfikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694).

 

Zbieranie i magazynowanie

Zgodnie z zapisami powyższego Rozporządzenia, oleje odpadowe należy zbierać i magazynować selektywnie według określonych wymagań. Oznacza to, że muszą być one zbierane do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników oraz magazynowane w odpowiednio przygotowanych miejscach: 

1. Pojemniki na oleje - oleje odpadowe powinny być zbierane do szczelnych pojemników, które muszą być m.in. wykonane z trudno palnych, odprowadzających ładunki elektryczne materiałów, oporne na działanie olejów opadowych oraz zabezpieczone przed stłuczeniem. Na pojemnikach wymaga się umieszczenia w widocznym miejscu:

 • napisu „olej odpadowy”,

 • kodu odpadu (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów),

 • oznakowania wymaganego przepisami szczególnymi, dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych (wg. zapisów w Umowie Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych – tzw. ADR). 

Jeżeli olej podczas użytkowania mógł mieć bądź miał kontakt z substancją niebezpieczną, na pojemniku należy umieścić informację o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia. 

2. Magazynowanie pojemników – miejsce odpowiednie do magazynowania olejów odpadowych powinno być:

 • utwardzone, 

 • zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu, 

 • zabezpieczone prze rozcieńczeniem opadami atmosferycznymi,

 • wyposażone w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (np. wanny lub palety wychwytowe, sorbenty).  

Miejsce magazynowania pojemników odpadowych powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku konieczności wymiany lub opróżnienia pojemników, dostęp do nich powinien mieć wyłącznie ich właściciel lub przedsiębiorca zajmujący się gospodarowaniem przepracowanymi olejami. 

Niedopuszczalnie jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami i substancjami - w szczególności z odpadami stałymi, odpadami PB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi preparatami i substancjami chemicznymi niebędącymi olejami. 

Uwaga! 

Dopuszczalne jest mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeśli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku bądź unieszkodliwiania. 

 

Przetwarzanie olejów odpadowych 

Według art. 91 ustawy o odpadach, oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. W pierwszej kolejności oleje odpadowe powinny być poddawane procesom regeneracji (np. poprzez usunięcie znajdujących się w nich zanieczyszczeń i dodatków), lecz jeżeli jest to niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwiane. Bezwzględnie zakazuje się zrzutów olejów do wód, gleby lub ziemi. 

Dokładny schemat postępowania z olejami odpadowymi znajduje się w Załączniku 1 ww. Rozporządzenia. 

 

Inne przydatne porady:

Transport odpadów od 2018 r.

Postępowanie z odpadami medycznymi

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter