Baner eko soft 2023 bdo

Kompetencje Urzędu Marszałkowskiego

Zgodnie z artykułem 378 ustęp 2a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Upraszczając - marszałek województwa jest kompetentny dla przedsięwzięć na terenach innych niż zamknięte określonych w §2 ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). Dla tego rodzaju przedsięwzięć przy składaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej obligatoryjnie należy złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Marszałek województwa jest władny w przypadku wymienionych niżej spraw dotyczących:

 • wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z wykorzystaniem instalacji (art. 180, 181, 183, 376  POŚ)

 • wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19)

 • przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tworzonymi odpadami (art. 24)

 • zatwierdzenia programu gospodarki odpadami (art. 21a).

 • wydania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (art. 26)

 • wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska (art. 53)

 • wydania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów (art. 54)

 • wydania ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w przypadkach określonych w artykule 54b ustawy o odpadach (art. 54b)

 

Inne wybrane kompetencje marszałka województwa:

 • może zezwolić na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, określając w drodze decyzji miejsce spalania, ilość odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas obowiązywania tej decyzji, jeżeli spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa jest niemożliwe w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu. (Art. 13 ust. 4),

 • ustawa o odpadach zakazuje m in. zbierania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych, poza miejscami ich wytwarzania. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania może zezwolić, w drodze decyzji, na zbieranie tych odpadów, w przypadku gdy ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne. (Art. 13a),

 • organizuje komisje egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin oraz następnie wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wymagane dla kierowników spalarni odpadów (art. 49).

 
Inne przydatne porady:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny od 2018 r.

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Najpopularniejsze sankcje karne w ochronie środowiska

Kontrola WIOŚ w praktyce

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter