Baner eko soft 2023 bdo

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych w BDO

Ewidencję odpadów zarówno dla odpadów innych niż niebezpieczne jak i niebezpiecznych prowadzi się z zastosowaniem standardowej karty ewidencji odpadów. Natomiast w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów ewidencję prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach).

Pośrednik w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiotu, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 ust. 1 pkt. 20 u. o.).

Sprzedawca odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 ust. 1 pkt 27 u. o.).

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o odpadach, zawiera prócz standardowych informacji zawartych w kartach ewidencji odpadów dodatkowe informacje:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przekazuje odpad;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przejmuje odpad;
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży odpadów lub pośredniczenia w ich obrocie.

Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (art. 67 ust. 6 u. o.).

Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 67 ust. 18 ustawy o odpadach został określony w załączniku 5g ww. ustawy.

Uczestnictwo pośrednika w obrocie odpadami lub sprzedawcy odpadów nie zwalnia z wystawienia karty przekazania odpadów, w której należy wskazać miejsce, z którego odpad został przekazany oraz miejsce, do którego został przewieziony.

 

Inne przydatne porady:

Kiedy odpad jest niebezpieczny?

Uproszczona ewidencja odpadów

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter