Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

W związku z wprowadzeniem w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dwóch definicji: sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem nowego rodzaju formularza - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – o którą została rozszerzona dotychczas obowiązująca ewidencja.

Art. 3, ust. 1 pkt 20 Sprzedawca odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Art. 3, ust. 1 pkt 27 Pośrednik w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zgodnie z ww. wzorem pośrednik lub sprzedawca muszą uzupełnić dane podmiotu, który przekazał daną partię odpadu niebezpiecznego oraz podmiotu, który tę partię przyjął. 

Należy podkreślić, że uczestnictwo pośrednika w obrocie odpadami lub sprzedawcy odpadów nie zwalnia z wystawiania karty przekazania odpadów, w kórej należy wskazać miejsce, z którego odpad został przekazany oraz miejsce, do kórego został przewieziony.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter