Baner eko soft 2023 bdo

Decyzja o warunkach zabudowy w gospodarce odpadami

Procent pokrycia planami miejscowymi polskich gmin jest niezwykle niski. Najczęściej więc inwestor, szczególnie z branży gospodarowania odpadami, chcąc zaplanować budowę nowego obiektu lub zmienić sposób użytkowania obiektu już istniejącego, jest zmuszony do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Jak uzyskać taką decyzję? Gdzie złożyć wniosek? Jakiego typu wytyczne znajdą się w decyzji?

 

Podstawowe informacje

Podstawą prawną określającą szczegóły związane z decyzją o warunkach zabudowy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Ustawa określa, że decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na wniosek zainteresowanego. Wniosek o wydanie decyzji może złożyć nie tylko właściciel działki, ale również osoba, która nie ma tytułu prawnego do działki, a np. jest zainteresowana jej zakupem. Wniosek taki składa się do właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Decyzja określa sposób i możliwości techniczne zabudowy działki, takie jak:

 • typ i funkcję budownictwa (budynek usługowy, hala produkcyjna),

 • odległości zabudowy od granicy działek sąsiednich,

 • wymaganą powierzchnię biologicznie czynną (nieutwardzoną, zieloną),

 • wymiary budynku (wysokość, długość, ilość kondygnacji, geometria dachu),

 • miejsca podłączenia nieruchomości do miejskich sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych czy gazowych.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy organ administracyjny (wójt, burmistrz lub prezydent) będzie mógł rozpocząć późniejsze postępowanie w celu wydania pozwolenia na budowę.

 

Uwaga!

Jeżeli planowana inwestycja należy do grup inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ostatnio nowelizowane w 2013 r.) – do wniosku o wydanie warunków zabudowy należy dołączyć decyzję środowiskową. Obowiązek dołączenia decyzji środowiskowej dotyczy większości inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym m.in.:

 • instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych;

 • stacji demontażu pojazdów;

 • zbierania lub przeładunku złomu;

 • zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 • składowisk odpadów;

 

Wniosek i decyzja

Wiele gmin ustaliło stały wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest on najczęściej dostępny na stronie internetowej gminy lub w wersji papierowej w budynku urzędu. We wniosku inwestor powinien określić:

 • granice terenu objętego wnioskiem – na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy dostępne są np. w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym). Mapa powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać; wymagana skala to 1:500 lub 1:1000;

 • zapotrzebowanie inwestycji na wodę, energię oraz sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków lub unieszkodliwiania odpadów;

 • planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej (rysunek odręczny dołączony do wniosku).

Należy pamiętać że dane techniczne planowanej inwestycji, które wpisujemy do wniosku o wydanie warunków zabudowy mają tylko charakter orientacyjny. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł; należy ją uiścić na konto danego urzędu miasta (lub na inne konto wskazane przez urząd).

 

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana bezterminowo. Jeżeli jednak zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (szczegółowo opisany w XXX), i ustalenia w nim zawarte będą inne niż w decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może stwierdzić wygaśnięcie decyzji z dniem wejścia w życie mpzp.

 

Inne przydatne porady:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a gospodarka odpadami

Studium uwarunkowań, a inwestycje w gospodarce odpadami

Przeniesienie decyzji środowiskowej

Kompetencje Urzędu Marszałkowskiego

Najpopularniejsze sankcje karne w ochronie środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter