Baner eko soft 2023 bdo

Studium uwarunkowań, a inwestycje w gospodarce odpadami

Początek inwestycji

Obowiązki poprzedzające faktyczne rozpoczęcie danej działalności – zdobywanie pozwoleń, zezwoleń, zgód, decyzji itd. potrafią zniechęcić, a czasami nawet skutecznie odstraszyć przyszłego inwestora. Oczywiste jest, że branża odpadowa zainteresuje się głównie pozwoleniem zintegrowanym, zezwoleniem na zbieranie/przetwarzanie odpadów, pozwoleniem wodnoprawnym itp. Istotne jest jednak, by plany inwestycyjne nie zostały zablokowane przez nieznajomość dokumentów planistycznych.

 

Gdzie szukać informacji?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zapisami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Posiadanie tego dokumentu jest obowiązkiem każdej gminy, co wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium uchwalane jest przez radę gminy i określa politykę przestrzenną oraz zasady zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy. Składa się z dwóch części: pisemnej oraz graficznej. Studium nie jest aktem prawa miejscowego (nie zawiera przepisów obowiązujących powszechnie).  

Istotne informacje dla przyszłego inwestora zawarte w studium dotyczą m.in.:

  • przeznaczenia danego terenu (np. rolne, budowlane, przemysłowe),

  • przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych (np. planowanych nowych dróg),

  • umiejscowienia terenów chronionych (np. stref ograniczonego użytkowania),

  • stanu infrastruktury technicznej (np. wodno-ściekowej, energetycznej),

  • obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym (np. szpitale).

 

Przede wszystkim jednak, w studium zawarte są informacje o obszarach, dla których gmina planuje sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub zmienić przeznaczenie danych gruntów (np. z rolnych na przemysłowe). Zapisy w studium są gwarancją dla inwestora, że w przyszłości na danym terenie będzie mógł z powodzeniem zrealizować planowaną inwestycję.

 

Studium, a miejscowe plany

Zawarte w studium ustalenia są podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że jeśli w studium dany teren jest przeznaczony pod funkcję rolniczą, bez wprowadzenia zmiany w studium, nie powstanie miejscowy plan, który pozwoli na wybudowanie tam np. sortowni odpadów.

Dokument studium jest publicznie dostępny – czy to na stronie internetowej urzędu gminy, czy w samej placówce. Zawsze można poprosić o wypis i wyrys ze studium, zawierający rysunek obszaru, na którym znajduje się działka oraz opis tłumaczący wszystkie zawarte na rysunku oznaczenia. 

 

Powiązanie z innymi dokumentami

Podsumowując, inwestor zapoznając się z zapisami studium dowie się wiele o przeznaczeniu danego terenu oraz terenów sąsiednich. Są to informacje ogólne, poglądowe i niezobowiązujące. Nie można sugerować się zapisami w studium i samowolnie zabudować daną działkę. Gdy na danym terenie obowiązuje już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwalony zgodnie z zapisami studium) – to on jest źródłem informacji o warunkach zabudowy. Jeżeli jednak dany teren nie jest objęty zapisami planu miejscowego – należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Inne przydatne porady: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a gospodarka odpadami

Decyzja o warunkach zabudowy w gospodarce odpadami

Przeniesienie decyzji środowiskowej

Najpopularniejsze sankcje karne w ochronie środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter