Baner eko soft 2023 bdo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a gospodarka odpadami

Gdzie szukać informacji?

Jedną z informacji, które musi pozyskać inwestor w trakcie planowania danej inwestycji (czy to magazynu na składowanie odpadów, zakładu przetwarzania odpadów czy stacji demontażu pojazdów) jest ta o przeznaczeniu danego terenu w dokumentach planistycznych. Każda gmina powinna posiadać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisy w tych dokumentach mogą dać zielone światło dla realizacji inwestycji, ale mogą ją również zablokować. Jakie informacje, istotne dla inwestora, znajdują się w miejscowym planie?

 

Pierwsze kroki

Inwestor powinien zorientować się, czy działka, na której planuje inwestycję jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czyli tzw. mpzp). Jeżeli tak - informacje o przeznaczeniu danego terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunki zabudowy znajdują się w jego treści. Innymi słowy mpzp mówi nam, jaką działalność możemy prowadzić na danej działce, a czego nie wolno nam robić. W mpzp określa się między innymi:

  • zasady kształtowania zabudowy (np. magazyn zbliżony gabarytami do sąsiednich budynków)

  • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (np. minimalnie 40% powierzchni pokrytej zielenią)

  • maksymalną wysokość zabudowy (np. maksymalnie dwie kondygnacje, hale magazynowe do 10 m wysokości),

  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej (dokładne miejsca przyłączy prądu, gazu, kanalizacji),

  • sposoby usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, więc ustalenia w nim zawarte są obowiązujące dla właściciela działki nim objętej. Tekst oraz rysunek mpzp muszą być publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych – czy to na stronie internetowej Urzędu Miasta czy w samej placówce.

Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami mogą być najczęściej prowadzone na terenach określonych w mpzp jako tereny przemysłowe oraz usługowe. W ustaleniach ogólnych lub szczegółowych mpzp mogą znajdować się zapisy ograniczające lub zezwalające na lokalizacje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymagających raportu OOŚ).

Szczegółowe informacje o mpzp i procedurze jego uchwalania znajdują się w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zmiany w mpzp

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w istotny sposób ogranicza plany inwestycyjne, inwestor może wystąpić o jego zmianę. W artykule 27. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czytamy, że zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Różnica polega jednak na tym, że to inwestor inicjuje procedurę, składając odpowiedni wniosek.

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany (np. dopuszczenie funkcji przemysłowej/usługowej na danym terenie),

  • określenie nieruchomości (numer działki, obręb itp.) i opis terenu, których dotyczy wniosek,

  • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Niestety, wniosek ma tylko charakter postulatu (życzenia) i nie ma ustalonych terminów na rozpatrzenie i odpowiedź. Wniosek rozpatruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to on wydaje decyzję pozytywną lub negatywną. Na negatywną decyzję nie przysługuje odwołanie. Jeżeli jednak władze gminy rozpatrzą wniosek pozytywnie, skierują go do Rady Gminy, która po ponownym rozpoznaniu wniosku podejmie uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W prawdzie oczekiwanie na końcowe uchwalenie zmiany o mpzp może potrwać kilkanaście miesięcy, nie warto się zniechęcać – jest to jedyna możliwość legalnego zrealizowania zamierzonej inwestycji na objętym mpzp terenie i bez wątpienia oczekiwanie opłaci się inwestorowi.

 

Co w przypadku, gdy nie ma uchwalonego mpzp?

Jeżeli na danym terenie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Procedura ta została szczegółowo opisana w poradzie: Decyzja o warunkach zabudowy w gospodarce odpadami

 

Inne przydatne porady

Decyzja o warunkach zabudowy w gospodarce odpadami

Studium uwarunkowań, a inwestycje w gospodarce odpadami

Tytuł prawny do instalacji

Przeniesienie decyzji środowiskowej

Opłaty skarbowe w gospodarce odpadami

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter