Baner eko soft 2023 bdo

Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru?

Data aktualizacji: 25.11.2021 r.

Najprawdopodobniej nie.

Działalność tego typu wiąże się głównie z wytwarzaniem odpadów komunalnych (opakowania po posiłkach lub napojach).

Jeśli taksówkarz oddaje auto do naprawy/serwisu do warsztatu samochodowego (np. w celu wymiany oleju), odpady powstające w wyniku wymiany materiałów eksploatacyjnych wytwarzane są przez warsztat zgodnie z definicją "wytwórcy odpadów" zamieszczoną w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) która brzmi:

wytwórca odpadów - to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  Warsztat samochodowy, jako podmiot świadczący usługę, staje się jednocześnie wytwórcą powstających w czasie naprawy/serwisu odpadów, zgodnie z przytoczoną wyżej definicją wytwórcy odpadów. Odpady powstające w warsztatach samochodowych obejmują m.i.n:

  • różne kody odpadów z grupy 16 01 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), np. zużyte części samochodowe,
  • odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem opadów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), np. zużyty olej silnikowy.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter