Baner eko soft 2023 bdo

Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Data aktualizacji: 13.12.2021 r.

Jeśli stwierdzono, że na terenie zakładu dochodzi do emisji gazów i pyłów do powietrza, które wymagają uzyskania pozwolenia w tym zakresie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do organu wydającego decyzję. Organem wydającym pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta z wyjątkiem dwóch przypadków. Gdy przedsięwzięcie prowadzone jest na terenie zamkniętym (np. tereny PKP, tereny wojskowe, lotniska, poligony) organem właściwym, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w przypadku instalacji zawsze znacząco oddziałujących na środowisko pozwolenie wydaje marszałek województwa.

 

Co powinien zawierać wiosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z art. 184 ust. 2 - 4 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973,) powinien zawierać m.in.:

 • nazwę firmy/ imię i nazwisko posiadacza instalacji, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji tj. prawo własności, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste itp.,
 • informacje o rodzaju posiadanej instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach; określenie czym jest posiadana instalacja np. instalacja do produkcji konstrukcji stalowych itp.; we wniosku opisujemy: m.in. charakterystykę źródeł powstania emisji, czas pracy poszczególnych źródeł, miejsce emisji, rodzaj i ilość gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, ocenę stanu technicznego instalacji, sposób funkcjonowania instalacji, informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • blokowy schemat technologiczny instalacji uwzględniający rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw i energii,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności, czyli czym zajmuje się firma np. produkcją, dystrybucją, transportem itd.,
 • czas na jaki ma zostać wydane pozwolenie oraz sposób zakończenia eksploatacji instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji np. zastosowanie lepszych surowców, filtrów na emitorach itp.,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyki modelowania oraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 • proponowane procedury monitorowania emisji, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji np. zakres i częstotliwość pomiarów.

 

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy załączyć (art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tj. Dz.U. 2021 poz. 1973):

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną), np. wydruk z KRS, CEiDG,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Wniosek dla instalacji nowo uruchamianych lub istotnie zmienianych

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska np. stosowanie substancji o jak najmniejszym potencjale zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, zapewnienie racjonalnego zużycia wody, paliwa itp.

 

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynosi:

 • 2011 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub osób fizycznych. 

Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty (za udzielenie pełnomocnictwa administracyjnego) w wysokości 17,00 zł.

W przypadku składania wniosku o zmianę pozwolenia, wysokość opłaty wynosi 50% stawki podstawowej.

 

Termin wydania 

Organ prowadzący sprawę ma miesiąc na wydanie decyzji od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw skomplikowanych czas oczekiwania wynosi dwa miesiące. Organ właściwy może jednak przedłużać okres wydania pozwolenia do czasu wyjaśnienia wszystkich powstałych wątpliwości. 

 

Czas obowiązywania

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Przygotowując wniosek określamy czas działania instalacji. Pozwolenie automatycznie wygasa po terminie na jaki zostało wydane. O cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia np. w przypadku, gdy eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia.

 

Odpowiedzialność karna za brak pozwolenia

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności bądź grzywny (w wysokości od 20 do 5 000 złotych).

Podmiot, nie posiadający wymaganego pozwolenia wnosi także opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza o 500% większe (tzw. opłaty podwyższone)! Podwyższeniu ulegają opłaty za substancje, dla których pozwolenie jest wymagane.

 

Inne przydatne porady:

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter