Baner eko soft 2023 bdo

Zestawienie zbiorcze o odpadach za lata 2012-2018

Zgodnie z art. 237, 237a i 237aa ustawy o odpadach, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012 – 2018 stosuje się przepisy art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

Powodem dla którego stosuje się przepisy dotyczące sprawozdawczości starej ustawy o odpadach jest przesunięcie terminu utworzenia BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Kto składa zestawienie zbiorcze o odpadach za lata 2012 – 2018?

Do składania zbiorczych zestawień o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami obowiązane są podmioty:

 • wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • posiadające pozwolenie zintegrowane,
 • wytwórcy komunalnych osadów ściekowych,
 • prowadzące działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  • zbieranie odpadów,
  • przetwarzania odpadów,
  • obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zakres zestawienia zbiorczego o odpadach za lata 2012 – 2018

Wzór formularza, który jest niezbędny do wypełnienia zestawienia zbiorczego zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1674)

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać na podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów zawiera następujące działy:

 • Dział 1 – Dane o posiadaczu odpadów,
  • Tabela A – Dane o posiadaczu odpadów,
  • Tabela B – Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach,

Tabelę B powiela się dla każdego miejsca prowadzenia działalności, w której odpady były wytwarzanie, zbierane lub przetwarzane w danym roku kalendarzowym. W przypadku odpadów wytwarzanych w ramach świadczenia usług – dla każdej gminy.

 • Dział 2 – Dane o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,
 • Dział 3 – Dane o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych,

Tabela przeznaczona jest dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Dane o odpadach odebranych rozdziela się według gmin, z których zostały odebrane oraz ze wskazaniem frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Należy wskazać ilość obsługiwanych gospodarstw domowych oraz innych podmiotów.

 • Dział 4 – Dane o rodzajach i ilościach zebranych odpadów,

W dziale tym nie należy wliczać odpadów przyjętych do przetwarzania.

 • Dział 5 – Dane o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi,
  • Tabela A – W instalacjach lub urządzeniach,
  • Tabela B – Poza instalacjami i urządzeniami,
  • Tabela C – Przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby,

W tabelach należy podać proces odzysku zgodny z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W tabeli B w przypadku procesu R14 należy podać liczbę porządkową z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49 poz. 356), a w przypadku procesu R15 liczbę porządkową z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

W tabeli C wpisuje się odpady przekazane osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz 527 oraz z 2008 r. nr 235 poz. 1614), w tabeli należy podać liczbę porządkowa z załącznika do ww. rozporządzenia.

 • Dział 6 – Dane o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów,
  • Tabela A – W instalacjach lub urządzeniach,
  • Tabela B – Poza instalacjami i urządzeniami,

W tabelach należy podać symbol D określający procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Tabela B obowiązuje do 27.06.2015 r. związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

W tabeli B w przypadku procesu unieszkodliwiana D2 należy podać liczbę porządkową z załącznika nr 3 ww. rozporządzenia.

 • Dział 7 – Dane o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i współspalarni odpadów,
 • Dział 8 – Dane o składowiskach odpadów,
 • Dział 9 – Dane o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • Dział 10 – Dane o spalarniach i współspalarniach odpadów,

Podmiot zobowiązany do składania zbiorczych zestawień o odpadach wypełnia tylko te działy, które go dotyczą. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty odbierające odpady komunalne zwolnione są z wypełniania działu 3 zbiorczego zestawienia o odpadach, który dotyczy zbiorczego zestawienia danych  rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych. Zwolnienie to obowiązuje od momentu wprowadzenia niezależnej sprawozdawczości (pierwotnie kwartalnej, następnie półrocznej, a ostatecznie rocznej) przekazywanej przez podmioty odbierające odpady komunalne do wójtów / burmistrzów / prezydentów miast / związków międzygminnych. Podmioty te powinny wywiązywać się z przepisów art. 9n – 9tb  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i sporządzać sprawozdania na podstawie tych przepisów.

Wypełniając zestawienie zbiorcze o odpadach należy:

 • dla rodzajów odpadów (głównie płynnych i półpłynnych) podąć zawartość suchej masy,
 • masę podaje się z dokładnością do 100 kg dla odpadów innych niż niebezpieczne i do 1 kg dla odpadów niebezpiecznych.

Terminy

Wytwórca lub posiadacz odpadów obowiązany do składania zbiorczego zestawienia danych za lata 2012 – 2018 składa je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Sankcje

Kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych za lata 2012 – 2014 lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 złotych zgodnie z art. 200 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złoży sprawozdanie przed dniem wydania decyzji. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł, która może być wymierzana wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość kar za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł.

Kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych za lata 2015 – 2018 lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której mowa wyżej, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami od roku 2019

Zgodnie z art. 75 i 76 ustawy o odpadach roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składane było po raz pierwszy za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Sprawozdanie za każdy kolejny rok również składane będzie za pośrednictwem BDO.

Kto składa roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

Obowiązek składania rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami określony został w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty obowiązane do sporządzania i przedstawiania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zostały określone w odrębnej poradzie. https://odpady-help.pl/porady/kto-sklada-zestawienia-zbiorcze-o-odpadach-wg-nowej-ustawy

Zakres rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zawiera następujące działy:

 • Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych,
 • Dział III – Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowiska odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
 • Dział IV – Informacja o składowiskach odpadów,
 • Dział V – Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • Dział VI – Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów,
 • Dział VII – Informacja o komunalnych osadach ściekowych,
 • Dział VIII – Pojazdy wycofane z eksploatacji,
 • Dział IX – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Dział X – Baterie i akumulatory,
 • Dział XI – Informacja o wytworzonych odpadach,
 • Dział XII – Informacja o zebranych odpadach,
 • Dział XIII – Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwianiu.

Terminy

Termin złożenia roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 był przesuwany dwukrotnie z uwagi na niedopracowanie i opóźnienia w rozwoju systemu BDO. Pierwsze przesunięcie terminu wypadało na dzień 30 czerwca 2020 r., ale w związku z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. przesunięto po raz kolejny termin złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami do 31 października 2020 r., z wyjątkiem prowadzącego stacje demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy musieli złożyć sprawozdanie do dnia 11 września 2020 r.

Roczne sprawozdania w kolejnych latach należy składać w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie przekazujemy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów lub gospodarowania nimi.

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy o odpadach, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sankcje

Kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której mowa wyżej, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

Kary za brak sprawozdawczości opisano w odrębnej poradzie. https://odpady-help.pl/porady/kary-za-brak-ewidencji-i-sprawozdawczosci-od-2020-roku

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO?

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Kto składa sprawozdanie roczne o odpadach?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter