Baner eko soft 2023 bdo

Sucha masa odpadów w BDO

Podczas składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO, wymagane jest podanie suchej masy odpadu.

W miejscu tworzenia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, w systemie BDO nie znajduje się pole przeznaczone do podania suchej masy odpadu, dlatego informację tę należy zapisywać poza systemem. Obligatoryjne pole przeznaczone do podania suchej masy odpadu znajduje się jedynie w przypadku tworzenia karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe). Odpowiednie, systematyczne zbieranie danych na temat suchej masy wybranych rodzajów odpadów jest niezbędne w celu poprawnego wypełnienia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Informacja w systemie BDO pozwala na podanie szacunkowej zawartości suchej masy podczas składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (działy: III,IV,V,VI,VII,XI,XII,XIII). Podanie informacji o suchej masie odpadu konieczne jest tylko w przypadku zamkniętej listy rodzajów odpadów uwodnionych.

Poniżej lista 101 kodów dla których jest wymagana sucha masa (identyczna z kodami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, składanych po raz ostatni za rok 2018):

01 05 05* płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową;

02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 03 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 04 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 05 02 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 06 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;

03 03 05 szlamy z odbarwiania makulatury;

03 03 11 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10;

04 01 06 osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków;

04 01 07 osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków;

04 02 19* odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

04 02 20 odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19;

05 01 09* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

05 01 10 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09;

05 01 13 osady z uzdatniania wody kotłowej;

05 01 14 odpady z kolumn chłodniczych;

05 01 99 inne niewymienione odpady;

05 06 04 odpady z kolumn chłodniczych;

05 07 99 inne niewymienione odpady;

06 05 02* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

06 05 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02;

07 01 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 01 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11;

07 02 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 02 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11;

07 03 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 03 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11;

07 04 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 04 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11;

07 05 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 05 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11;

07 06 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 06 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11;

07 07 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

07 07 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11;

10 01 20* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

10 01 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20;

10 01 22* uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne;

10 01 23 uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22;

10 01 26 odpady z uzdatniania wody chłodzącej;

10 02 11* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 02 12 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11;

10 02 15 inne szlamy i osady pofiltracyjne;

10 03 27* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 03 28 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27;

10 04 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 04 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09;

10 05 08* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 05 09 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08;

10 06 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 06 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09;

10 07 07* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 07 08 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07;

10 08 19* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje;

10 08 20 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19;

10 11 19* odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

10 11 20 odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19;

10 12 13 szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków;

11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne;

11 01 10 szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09;

11 02 07* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne;

11 02 99 inne niewymienione odpady;

12 01 14* szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne;

12 01 15 szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14;

12 03 01* wodne ciecze myjące;

12 03 02* odpady z odtłuszczania parą;

16 07 08* odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty;

16 10 01* uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne;

16 10 02 uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01;

16 10 03* stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne;

16 10 04 stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03;

19 02 05* szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne;

19 02 06 szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05;

19 04 04 ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia;

19 06 03 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych;

19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych;

19 06 05 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych;

19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych;

19 06 99 inne niewymienione odpady;

19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe;

19 08 10* tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09;

19 08 11* szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych;

19 08 12 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11;

19 08 13* szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych;

19 08 14 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13;

19 08 99 inne niewymienione odpady;

19 09 02 osady z klarowania wody;

19 09 99 inne niewymienione odpady;

19 11 03* uwodnione odpady ciekłe;

19 11 05* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne;

19 11 06 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05;

19 11 99 inne niewymienione odpady;

19 13 03* szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne;

19 13 04 szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03;

19 13 05* szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne;

19 13 06 szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05;

19 13 07* odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne;

19 13 08 odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07;

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

 

Inne przydatne porady:
Kary za brak wpisu do rejestru BDO
Zwolnienia z ewidencji odpadów
Uzyskanie wpisu do rejestru BDO
Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO
Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter