Baner eko soft 2023 bdo

Postępowanie z odpadami medycznymi

Data aktualizacji: 27.04.2020

Zasady postępowania z odpadami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Poprzednie rozporządzenie w tym, zakresie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi) zostało uchylone z dniem 24 stycznia 2016 r., co sprawiło, że przez prawie 2 lata nie obowiązywały szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

Obecne rozporządzenie określa zasady postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania, w tym powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania. Ponadto określa zasady gromadzenia ww. odpadów w pojemnikach lub workach w miejscach ich powstawania oraz warunki wstępnego magazynowania odpadów medycznych i transportu wewnętrznego tych odpadów w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi się badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny.


Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadziło najnowsze rozporządzanie jest wprowadzenie kategorii wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Są to odpady, w których zidentyfikowano lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze kwalifikowane do kategorii A zgodnie z tzw. europejską umową ADR dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Odpady te powinny być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny, a pojemniki opatrzone znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym i napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.

 

Rozporządzenie wskazuje 3 grupy odpadów medycznych objętych przepisami szczegółowymi:

 • zakaźne odpady medyczne – 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*,

 • niebezpieczne, inne niż zakaźne – 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*,

 • inne niż niebezpieczne – 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.

 

Pozostałe zmiany to m. in.:

 • rezygnacja z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych oraz wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane – folia polietylenowa,

 • dodanie możliwości zbierania odpadów medycznych w pojemnikach, o ile spełniają wymagania określone w rozporządzeniu,

 • wprowadzenie dodatkowych oznaczeń worków/pojemników: data i godzina otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzina zamknięcia i dane jednostki, w której te odpady są zbierane,

 • wprowadzenie wymogu wyposażenia pomieszczeń do magazynowania odpadów medycznych w termometr i w zabezpieczenia techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się odpadów medycznych obejmujące gromadzenie ewentualnych odcieków,

 • uszczegółowienie zapisów dotyczących higieny rąk po wyjściu z magazynu odpadów medycznych, przechowania czystych i brudnych środków ochrony indywidualnej, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń magazynowych,

 • umożliwienie magazynowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne w innym miejscu, jeśli spełnia odpowiednie wymagania np. posiada szczelne podłoże, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych lub dostępem osób nieupoważnionych,

 • wyposażenie pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych w wentylację.

 

Podtrzymano wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów medycznych w określonych temperaturach:

 • odpady o kodzie 18 01 02* magazynuje się wstępnie tylko w temperaturze do 10ºC, nie dłużej niż 72 godziny

 • odpady o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* magazynuje się wstępnie tylko w temperaturze do 18ºC, z tym że w temperaturze od 10ºC do 18ºC odpady mogą być magazynowane nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni,

 • odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 magazynuje się wstępnie nie dłużej niż 30 dni.

 

Inne przydatne porady:

Transport odpadów od 2018 r.

Postępowanie z olejami odpadowymi

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Kiedy organ odmówi wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter