Banner marzec 2021

Legalizacja urządzenia wodnego [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, właściciel powinien wystąpić z wnioskiem o jego legalizację.

 

Czym jest urządzenie wodne? 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in.:

 • budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, 

 • kanały i rowy,

 • zbiorniki oraz obiekty zbiorników i stopni wodnych,

 • stawy,

 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

 • obiekty energetyki wodnej,

 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych (tzw. koniec rury),

 • stałe urządzenia służące do połowu ryb,

 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie i kąpieliska,

 • studnie chłonne, separatory itp.

Dla urządzenia wodnego wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego można uzyskać decyzję legalizacyjną, jeżeli jego istnienie nie narusza przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, bądź została uzyskana decyzja o warunkach zabudowy).

 

Kto powinien wystąpić o legalizację urządzenia wodnego?

Zgodnie z art. 64a, ust. 1  ustawy Prawo wodne, wniosek o legalizację takiego urządzenia składa jego właściciel. Nie jest ważne, czy właściciel urządzenia był inwestorem jego budowy, czy przy zakupie miał świadomość nielegalności urządzenia lub, czy ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za nielegalne wybudowanie urządzenia. Urząd interesuje aktualny akt własności do urządzenia / lub terenu, na którym znajduje się urządzenie. 

 

Wniosek o legalizację urządzenia wodnego

Do wniosku o legalizację urządzenia wodnego należy dołączyć takie same załączniki, jak dla wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego (art.131 ust.2):

 • operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 Prawa wodnego,

 • decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli na przedmiotowym terenie obowiązuje,

 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

Opłata legalizacyjna

Organ właściwy do wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, ustala w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Aktualnie jest to kwota: 10 x 217,00 zł = 2170,00 zł

 

Operat wodnoprawny na legalizację urządzenia wodnego

Operat wodnoprawny zwykle zawiera opis i rysunki planowanego do wykonania urządzenia wodnego. W przypadku operatu wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego zawiera on  informacje i rysunki z inwentaryzacji istniejącego już urządzenia. Pozostałe wymogi dla operatu wodnoprawnego pozostają niezmienne.

 

Kary

Wykonanie urządzenia wodnego bez pozwolenia wodnoprawnego jest wykroczeniem zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  Osoba odpowiedzialna za wybudowanie urządzenia wodnego (niekoniecznie jego aktualny właściciel), zgodnie z art. 192 ustawy Prawo wodne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Decyzja środowiskowa

Jeżeli dane urządzenie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałującym na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W pozostałych przypadkach nie ma konieczności dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o legalizację urządzenia wodnego.

 

Likwidacja urządzenia wodnego

Urząd może wszcząć postępowanie w sprawie likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego jeżeli:

 • po upływie terminu, narzuconego właścicielowi nielegalnego urządzenia w ramach kontroli, nie złoży on wniosku o legalizację urządzenia,

 • po analize złozonego wniosku urząd stwierdzi, że nie są spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zalegalizowanie urządzenia wodnego (decyzja odmawiająca legalizacji).

W decyzji nakładającej na właściciela urządzenia obowiązek likwidacji urządzenia, ustala się warunki i termin wykonania tego obowiązku.

 

Legalizacja niedokończonego urządzenia wodnego

Jeżeli w trakcie budowy urządzenia wodnego zostanie stwierdzony brak pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie, właściciel urządzenia powinien złożyć wniosek o legalizację wykonanych już prac oraz o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (jako całości). Wydana decyzja administracyjna określi w pierwszym punkcie legalizacje wykonanych prac, a w drugim udzieli pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Pozwoli to na dokończenie urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na legalizację urzadzenia wodnego?

Takiego pozwolenia udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia:

1) starosta, 

2) marszałek województwa – w określonych przypadkach np.:

 • jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko,

 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;

3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla terenów zamkniętych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter