Baner eko soft 2023 bdo

Jakie wytwarzane odpady wymagają wpisu do rejestru BDO w dziale XII?

Data aktualizacji: 30.04.2020

Jeśli dany podmiot nie jest objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego oraz wytwarza odpady innie niż komunalne, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji, powinien uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII. 

Większość podmiotów w wyniku prowadzonej działalności wytwarza odpady, w tym odpady niebezpieczne. Poniżej wymieniono przykłady najczęściej wytwarzanych odpadów wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

 • 02 01 03 - odpadowa masa roślinna, np. odpadowa masa roślinna z produkcji rolnej - bez ograniczeń,
 • 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04, np. trociny i drewno niezawierające substancji niebezpiecznych, powstające przy produkcji mebli – do 20 Mg(tona)/rok,
 • 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, np. pyły, ścinki z warsztatów – do 0,1 Mg(tona)/rok,
 • 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, np. pyły, ścinki z warsztatów – do 0,05 Mg(tona)/rok,
 • 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładaniowe i smarowe, np. zużyte oleje, smary z pojazdów lub maszyn - do 0,02 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, opakowania zbiorcze po materiałach biurowych, papier biurowy – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania, bandówki z tworzyw sztucznych – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 03 - opakowania z drewna, np. uszkodzone palety drewniane – do 1 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 04 - opakowania z metali – do 1 Mg(tona)/rok),
 • 15 01 07 - opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. opakowania po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po środkach odkażających, opakowania po impregnatach i klejach do mebli zawierające w składzie substancje niebezpieczne – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, np. opakowania typu spray po lakierach do włosów, odświeżaczach powietrza - do 0,05 Mg(tona)/rok,
 • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, fartuchy laboratoryjne, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, np. zużyte świetlówki – do 0,05 Mg(tona)/rok.
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np. zużyte komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, maszyny do szycia, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki - do 0,1 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, np. części urządzeń elektrycznych i elektronicznych niezawierające niebezpiecznych elementów, karty graficzne z komputerów  – do 0,05 Mg(tona)/rok,
 • 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80, np. naczynia laboratoryjne, tipsy, pipety itp., które nie miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, wycofane/uszkodzone nieorganiczne partie produktów niebędących produktem spożywczym typu kubki porcelanowe, akcesoria kuchenne itp.  – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80, np. nieprzydatna pasza lub żywność po pracach laboratoryjnych i dydaktycznych, wycofane/uszkodzone organiczne partie produktów niebędących produktem spożywczym np. wykonane w całości z tworzyw sztucznych – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 03 80  - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia - do 0,1 Mg(tona)/rok,
 • 16 06 03* - baterie zawierające rtęć – do 0,005 Mg(tona)/rok,
 • 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) - do 0,02 Mg(tona)/rok,
 • 16 06 05 - inne baterie i akumulatory – np. akumulatory inne niż ołowiowe i niklowo-kadmowe – do 0,02 Mg(tona)/rok,
 • 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji, np. płyty CD, DVD, dyski twarde – do 0,05 Mg(tona)/rok
 • 17 01 01 -  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 02 - gruz ceglany - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, np. płytki ceramiczne - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - do 5 Mg(tona)/rok,
 • 17 02 01 drewno, np. drewniana stolarka okienna i drzwiowa wymieniana w trakcie remontu – do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 02 03 – tworzywa sztuczne, np. okna PCV wymieniane w trakcie remontu, odpady pianki poliuretanowej, wełny mineralnej z budowy/remontu – do 5 Mg(tona)/rok,
 • 17 04 05 - żelazo i stal, np. złom poremontowy- do 5 Mg(tona)/rok,
 • 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, np. ziemia z wykopu pod budowę – do 20 Mg(tona)/rok.

 

To oczywiście tylko przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Podane limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531)

Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w ww. rozporządzeniu (nie będące odpadami komunalnymi) lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

Przykłady innych, nieuwzględnionych w rozporządzeniu odpadów, które mogą powstawać w związku z prowadzoną działalnością i wymagające wpisu do rejestru BDO w dziale XII to m.in.:

 • 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, np. zużyty rozpuszczalnik powstający w warsztacie,
 • 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 02 02*- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), np. ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
 • 16 01 07* - filtry olejowe, np. zużyte filtry olejowe z samochodów służbowych,
 • 16 01 03 - zużyte opony,
 • 16 01 13* - płyny hamulcowe, np. przepracowane płyny hamulcowe z samochodów służbowych,
 • 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje, np. płyny zapobiegające zamarzaniu, wykorzystywane w samochodach służbowych,
 • 16 01 17 - metale żelazne, np. metalowe elementy pojazdów po naprawach,
 • 16 01 19 - tworzywa sztuczne, np. plastikowe elementy pojazdów po naprawach,
 • 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, np. naczynia laboratoryjne, tipsy, pipety itp., które miały kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
 • 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, np. zlewki roztworów poreakcyjnych, analitycznych, pożywek itp. zwierające substancje niebezpieczne,
 • 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne), np. przeterminowane nieorganiczne odczynniki chemiczne,
 • 16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne), np. przeterminowane organiczne odczynniki chemiczne,
 • 16 05 09 - zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08, np. zlewki roztworów poreakcyjnych, analitycznych, pożywek itp. niewykazujące właściwości niebezpiecznych,
 • 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
 • 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, np. uszkodzone meble biurowe.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter